بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

دوشنبه 22 بهمن 1397 02:27 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-مدیریت-پسماندهای-بیمارستانی-بیمارستان-امام-خمینی-شهرستان-پلدختر
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 1442
قیمت: 49000 تومان

بخشی از متن:

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 96

فرمت : word
تعداد صفحات : 89
پرسشنامه ضمیمه شده است.
رفرنس دهی و ارجاعات استاندارد.
فاقد غلط املایی و نگارشی.
فوق العاده مرتب.
دارای گارانتی بازگشت وجه و ضمانت خرید.
مناسب برای دانشجویان رشته بهداشت.

بخشی از متن فایل :

چكیده:

امروزه یكی از مسائل زیست محیطی كشور مواد زایدبیمارستانی است كه به علت دارا بودن عوامل خطرناك سمی و بیماری زا از جمله زائداتپاتولوژیك ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواكتیو و ظروف و تجهیزات درمانی ازحمایت خاصی برخوردار است. مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بودن پتانسیلعفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناك بسیار حائز اهمیت است. عدم كنترل و بی توجهینسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه ومحیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود این مطالعه به منظور توصیف و بررسیوضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانیشهر پلدختر و در نهایت ارائه رهكارهای مدیریتی مناسب انجام گرفت. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه است. پرسشنامه دارای 7 بخش است و قبلا به تاییداسادید مجرب رسیده و در پژوهش های مشابه استفاده شده است. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی- تحلیلی و نرم‌افزار Excel استفاده ‌شدهاست.نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است كه در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار كلپسماندهای تولیدی 4/997 كیلوگرم در روز می باشد مقدار پسماندهای عفونی 8/284كیلوگرم در روز و مقدار پسماندهای معمولی 6/712 كیلوگرم در روز می باشد. میانگینپسماند تولیدی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر 300 کیلوگرم در روز می باشد. میانگینسرانه كل پسماند تولیدی بیمارستان های شهر پلدختر به ازای هر تخت فعال 42/3كیلوگرم بود. میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب 05/1و 37/2 كیلوگرم بود. از نظر تفکیک پسماندها، بیمارستان امام خمینی پلدختر دارای64.79 درصد پسماند غیرعفونی، 30.29 درصد عفونی، 2.41 درصد شیمیایی و دارویی، 2.51درصد نوک تیز و برنده است.

کلمات کلیدی : مدیریت پسماند بیمارستانی ، پسماند عفونی ، پسماندغیر عفونی ، سرانه ی تولید پسماند شهر پلدختر. 

فهرست مطالب :

چکیده ....................................................................................................................................................1
فصل اول : كلیاتتحقیق ..................................................................................................................2
1-1مقدمه............................................................................................................................................3
2-1 تعاریف وكلیات..........................................................................................................................5
1-2-1 تعریف زباله و پسماند...........................................................................................................5
2-2-1 انواعزباله................................................................................................................................5
1-2-2-1 زباله هایشهری.............................................................................................................5
2-2-2-1 زباله هایصنعتی............................................................................................................6
3-2-2-1 زباله هایخطرناك.........................................................................................................6
4-2-2-1 زباله هایبیمارستانی.....................................................................................................6
3-2-1 انواعپسماند...........................................................................................................................7
1-3-2-1 پسماندهای عادی............................................................................................................7
2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)...............................................................................7
3-3-2-1 پسماندهای ویژه..............................................................................................................7
4-3-2-1 پسماندهایكشاورزی....................................................................................................7
5-3-2-1 پسماندهای صنعتی........................................................................................................8
4-2-1 تعریف موادزائد خطرناک و جامدبیمارستانی..............................................................8
5-2-1 تعریف پسماندپزشكی........................................................................................................8
3-1 طبقه بندیپسماندهایبیمارستانی.....................................................................................8
1-3-1 طبقه بندیپسماندهای بیمارستانی بر اساس نظریه WHO..................................8
1-1-3-1 پسماندهایعفونی..........................................................................................................9
2-1-3-1 پسماندهای آسیب­شناختی...........................................................................................9
3-1-3-1 اجسام تیز وبرنده...........................................................................................................10
4-1-3-1 پسماندهاییدارویی........................................................................................................10
5-1-3-1 پسماندهایژنوتوكسیك................................................................................................10
6-1-3-1 پسماندهاییشیمیایی.....................................................................................................11
7-1-3-1 پسماندهایمحتوی فلزاتسنگین..............................................................................11
8-1-3-1 ظروف تحتفشار............................................................................................................12
9-1-3-1 پسماندهایپرتو سازی و رادیواکتیو............................................................................12
10-1-3-1 پسماندهای عادی.........................................................................................................12
2-3-1نمونه هایی از انواع پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف بیمارستان و نحوه
 جمع آوریآنها..................................................................................................................................13
3-3-1 طبقه بندیپسماندهای پزشكیویژه.............................................................................20
4-1 انواع روش هایتصفیه ، گند زدایی ، دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی.......21
1-4-1تصفیه و دفع مواد زائد جامدبیمارستانی.......................................................................21
2-4-1 روشهای گندزدایی.........................................................................................................21
1-2-4-1 گند زدایی شیمیایی مواد زاید جامدبیمارستانی....................................................21
2-2-4-1 گند زداییمواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتوكلاو.......................................22
3-2-4-1 گندزدایی ازطریق پرتودهی........................................................................................24
4-2-4-1سوزاندن...........................................................................................................................24
3-4-1 روش هایبهداشتی دفع زباله هایبیمارستانی..........................................................24
1-3-4-1 دفن درزمین................................................................................................................25
1-1-3-4-1 انواع روش هایدفن موادخطرناك.....................................................................26
2-3-4-1 روش Encapsulation.......................................................................................26
3-3-4-1 دفن ایمنمواد زاید در داخل بیمارستان.................................................................27
4-3-4-1 زباله سوزی....................................................................................................................28
5-1 مراحل مدیریتپسماند بیمارستانی از تولید تا دفعنهایی.............................................28
1-5-1 كاهش درمبدأ....................................................................................................................29
2-5-1 بخش تولید..........................................................................................................................29
3-5-1 جابجایی ، ذخیره، پروسه زباله در محلتولید..........................................................29
4-5-1 جمعآوری..........................................................................................................................30
5-5-1 حمل ونقل........................................................................................................................30
6-5-1 پردازش وبازیافت...............................................................................................................31
7-5-1 بخشدفع.............................................................................................................................31
8-5-1 مراقبت های بعدازدفع....................................................................................................31
6-1 بیان مسئله..............................................................................................................................32
7-1اهداف و فرضیات.....................................................................................................................34
1-7-1 هدف اصلی طرح ...............................................................................................................34
2-7-1 اهداف ویژه طرح ...............................................................................................................34
3-7-1 اهداف کاربردی .................................................................................................................35
4-7-1فرضیات و سوالاتپژوهش ...............................................................................................35
1-8 پیشینهتحقیق ........................................................................................................................36
1-1-8 پیشینه در داخلکشور ....................................................................................................36
2-1-8 پیشینه در خارجکشور......................................................................................................37
فصل دوم : روش کار .......................................................................................................................39
1-2 منطقهمورد مطالعه...............................................................................................................40
1-1-2 موقعیتجغرافیایی شهر پلدختر.....................................................................................40
2-1-2 تاریخچهبیمارستان امام خمینی پلدختر......................................................................41
3-1-2 رسالت بیمارستانامام خمینی پلدختر ........................................................................41
2-2 روش کار ...................................................................................................................................42
1-2-2 پرسشنامه ............................................................................................................................42
فصل سوم یافته ها ونتایج.............................................................................................................44
1-3 ترکیب پسماندهای جامد......................................................................................................45
2-3 اتاقک نگهداری موقتپسماندهای بیمارستانی ................................................................45
1-2-3 اتاقك نگهداری موقتباید با مشخصات زیر در داخل موسسه طراحی شود ........45
3-3 نتایج...........................................................................................................................................49
4-3 میزان تولید روزانهپسماند در بیمارستان مورد مطالعه ..................................................49
فصل چهارم نتیجه گیریو پیشنهادات......................................................................................64
1-4 نتیجه گیری .............................................................................................................................65
2-4 پیشنهادات ................................................................................................................................66
فصل پنجم منابع..............................................................................................................................69
منابع ....................................................................................................................................................70

مقدمه

بر اساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط‌زیست متولیاصلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی است. همچنین بنابر ماده هفت قانون مدیریت پسماندکه عنوان می‌کند مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه ‌بر عهده تولیدکنندگان استو پسماندهای بیمارستانی جزو پسماندهای ویژه قرار دارند، مسئولیت مدیریت آن‌ها با بیمارستان‌هاو درنهایت با وزارت بهداشت به‌عنوان ناظر بیمارستان‌های تحت است در صورت بی‌خطرشدن پسماندهای بیمارستانی در مبدأ پوشش است. از طرف دیگر و ازآنجا که شهرداری مسئولحمل و دفع پسماندها وظیفه امحای آن‌ها مثل سایر پسماندها را دارد. در برخورد با ضایعات پزشکی چهار فرایند اصلی وجود دارد: حرارتی، شیمیایی،پرتوافکنی و بیولوژیکی. فرایند حرارتی از گرما برای از بین بردن عامل بیماری (میکروارگانیسم،ویروس) استفاده می‌کند. فرایندهای کم حرارت گرمای مرطوب (معمولاً بخار) و یا گرمایخشک را به کار می‌برد. فرایندهای شیمیایی از مواد ضدعفونی‌کننده برای از بین بردنعوامل بیماری یا از مواد شیمیایی برای واکنش در مقابل ضایعات استفاده می کنند.پرتوافکنی شامل یونیزه کرده پرتو برای از بین بردن میکروارگانیسم‌هاست درحالی‌کهفرایندهای بیولوژیکی از آنزیم‌ها برای تجزیه مواد ارگانیکی استفاده می‌کند.فرایندهای مکانیکی از قبیل ریزریز کردن، آمیختن، کمپرس کردن پسماندها، فرایندهایاضافی هستند برای انتقال ضایعات غیرقابل‌شناسایی، اصلاح گرما یا انتقال توده، یاکاهش حجم ضایعات. هیچ‌کدام از این تکنولوژی‌ها علاجیبرای مشکل از بین بردن ضایعات پزشکی نیست. هر تکنولوژی مزایا و معایب خودش رادارد. امکانات باید مشخص کند که چه نوع تکنولوژی بی‌خطر سازی برای برآوردنیازهایشان از همه بهتر است، درحالی‌که اثرات بر روی محیط‌زیست را حداقل کند، امنیتشغلی را بالا ببرد و تعهد نسبت به‌سلامت عمومی داشته باشد. این منبع اطلاعات عمومیو کلی برای کمک به قانون‌گذاران، مدیران بیمارستان‌ها، مدیران تأسیسات، متخصصان مراقبت‌هایبهداشتی، مدافعان محیط‌زیست و اعضای جامعه برای رسیدن به اهداف خود در اختیار قرارمی‌دهد. تبدیل پسماندهایعفونی به غیر عفونی به‌وسیله بخار اشباع‌شده در دستگاه بی‌خطر سازی (استریلیزاسیون)گزینه‌ای برای استریل کردن پسماندهای بیولوژیکی- بهداشتی ویژه است که هم‌اکنون به‌طورگسترده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌کارگیری فن‌آوری استریل کردن در دستگاههای بی‌خطر سازی به‌عنوان جایگزین سوزاندن پسماندهای عفونی پدیده‌ای جدید نیست در واقعسال‌هاست که برای از بین بردن نمونه‌ها و محیط‌های کشت در آزمایشگاه‌های میکروب‌شناسیو مراکز پژوهش‌یار این روش استفاده می شود (1).

.......................

انواع زباله

1-2-2-1 زباله های شهری

 شاملدور ریز مواد غذایی، مواد جامدی مانند كارتن، شیشه، جعبه، پلاستیك، نخاله هایساختمانی و مواد حاصل از جاروب كردن خیابان ها و معابر هستند.

 2-2-2-1 زباله های صنعتی

پسماندهای صنعتی، مواد زائد ناشی از فعالیت‌هایصنعتی (کارخانه‌های رنگ‌سازی، چرم‌سازی، قوطی سازی و ...) هستند و معمولاً شاملفلزات، مواد پلاستیكی، مواد شیمیایی و بالاخره پسماندهای ویژه و پسماندهای خطرناكهستند. كه عمل جمع‌آوری، حمل‌ونقل و دفع آن‌ها ضوابط خاص و مقررات ویژه‌ای را بهخود اختصاص داده است.

3-2-2-1 زبالههای خطرناك

مواد زائدجامد یا مایعی هستند كه به علت غلظت ،كمیت، یا كیفیت فیزیكی، شیمیایی و میكروبی می توانند باعث بیماری و مرگ‌ومیر شوند.

بر اساستعریف آژانس حفاظت محیط‌زیست (Environmental Protection Agency: EPA) پسماندهای خطرناک به مواد زائد جامدی اطلاق می شود که بالقوهخطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدت‌زمانی موجبات خطر را برای محیط‌زیست، فراهم میکنند. پسماندهای خطرناك معمولاً یكی از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش‌پذیریو سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زائد رادیواكتیو، پس‌مانده‌های شیمیایی،زایئات قابل اشتعال، زایئات بیولوژیكی و مواد منفجره دسته‌بندی می‌شوند. از منابععمده زایئات بیولوژیكی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراكز تحقیقات پزشكی هستند. پسماندهایبیمارستانی به دلیل آنكه حاوی زایئات پاتولوژیكی، مواد زائد رادیواكتیو، زایئاتدارویی، مواد زائد عفونی، مواد زائد شیمیایی و بعضاً ظروف مستعمل تحت‌فشار هستند، ازمنابع عمده، پسماند خطرناك در شهرها محسوب می‌شوند. تكنولوژی جمع‌آوری، دفع و یااحیای این مواد در مقایسه با پسماند شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانهموردتوجه قرار گیرد.

4-2-2-1 زبالههای بیمارستانی

 شاملزباله های معمولی، نسوج و بافت های زائد ؛ مواد زائد شیمیایی، عفونی، دارویی ورادیو اكتیو و ظروف و مسایل مستعمل است. زایدات مراكز درمانی و بهداشتی، كه بیشتردر بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و درمانگاه ها تولید می شوند، به علت آلوده بودن وهمچنین زیان های ناشی از عدم مدیریت بهداشتی، باعث ازدیاد و اشاعه انواع بیماریهای خطرناك و مسری شده و تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست است (3).

3-2-1 انواع پسماند

پسماند ها به پنج گروه تقسیم می شوند (2) :

1-3-2-1 پسماندهای عادی

به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به صورتمعمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید میشود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی (3).

2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)

به كلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی ازبیمارستان ها، مراكز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراكز مشابهگفته می شود. سایر پسماند های خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است (3).

3-3-2-1 پسماندهایویژه

به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل بالابودن حداقل یكی از خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یااشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت های ویژه نیاز داشته باشند (3).

4-3-2-1 پسماندهای كشاورزی

به پسماند های ناشی از فعالیت های تولید ی دربخش كشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولاتكشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف (3).

5-3-2-1 پسماندهای صنعتی

بهكلیه پسماند های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماند های پالایشگاهی صنایعگاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود، از قبیل براده ها، سریزهاو لجن های صنعتی (3).

...............................

.................

....

بخشی از منابع :

-عمرانـی ق. ، "مـدیریت مـواد زائـد جامـد". جلـد دوم، انتشـارات دانشگاهآزاد اسلامی، ص 23, 1384.

2- عبدلی م. ع . و جلیلی قاضی‌زاده م. ، "ارزیابیتوانـایی انطبـاق فناوری‌های نـو مـدیریت پسـماندها در كشـور"، دانشـگاهشـهید بهشـتی،1386 .

3- پور خباز ح ر.، پور خباز ع ر. ، "سیستممدیریت دفع و مدیریت مواد جامد بیمارستانی"، وزارت کشور، 1390.

4- Pruss A., Giroult E., Rushbrook P.,"Safe management of wastes from health-care activities. " ,WHO,Geneva, 1999.

5- خیبر ز. ، مدیریت پسماندهای بیمارستانیشهرستان پلدختر، پروژه کارشناسی ارشد ، 1390.

6- محمدی بقایی د.، قلی زاده ش. ، "اصولمدیریت مواد زاید جامد مراکز درمانی و آزمایشگاهی پزشکی، نشر شهر آب "، 1379.

7- M. Askarian, and et al. "Results ofa hospital waste in private hospitals in fars province Iran", WasteManagement. Vol. 54, pp. 343-325, 2004.

8- فضیلی ا.، صالحی الف.، عبدلی م ع. ، جعفریح ر.، شیخ پور م. ، محیط شناسی، دانشگاه تهران ، 1389.

9- چفقانی م.، خدابخشی ل.، "گزیدهروشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی"، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز.

10- Bazrafshan E., Mostafapour F.,"Survey of medical waste characterization and management in Iran: A casestudy of Sistan and baloochestan province, Iran". Waste management &Research, 2010.

11- ملكوتیانم. و یغماییان ك. ، "بررسی آگـاهی، نگـرش و عملكـرد مردم شهر كرمان در زمینهمدیریت مواد زائـد جامـد"، مجلـه دانشـكده بهداشت و انسـتیتو تحقیقـاتبهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی تهـران، 1382.

.....

...

.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مدیریت پسماندهای بیمارستانی ، بیمارستان امام خمینی ، شهرستان پلدختر ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 03:16 ب.ظ

 

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic