تبلیغات
بهترین فروشگاه ایران - مطالب esmaeil bolbolnejhad

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:38 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEOFFI
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتیNEO-FFI

پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI که برای نخستین بار در سال (1985)توسط مک کری و کاستا ساخته شده و در سال (1992) مورد بررسی مجدد قرار گرفت که در آن پنج عامل بزرگ شخصیت شامل فراخ ذهنیo ، روان رنجور خویی N، برونگراییE، خوشایندی(توافق)A و وجدانی بودن بودن C اندازه گیری می گردد(مک کی،کاستا،1992).

این پرسش نامه شامل 60 گویه و در شمار پرسش نامه های بسته پاسخ است و برای هر عامل، 12 ماده وجود دارد. پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب مقیاس 5 درجه ای (کاملا موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملا مخالف) امکان پذیر است. روش نمره گذاری به صورت 0،1،2،3،4(با در نظر گرفتن گویه های منفی) می باشد.
آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:38 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS20)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 628 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی،پاركرو تیلور،1994،به نقل از بشارت،1390)یك آزمون 20 سوالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسائی احساسات (شامل 7ماده)،دشواری در توصیف احساسات(شامل 5 ماده)،و تفكر عینی(شامل 8 ماده)را در اندازه های 5 درجه ای لیكرت از نمره ی 1 (كاملا مخالف) تا نمره 5 ( كاملا موافق) می سنجد. یك نمره كامل نیز از جمع نمره های 3 زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی كلی محاسبه می شود. منظور از ناگویی هیجانی نمره‌ای است كه آزمودنی از پاسخ به مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو اخذ می‌كند و از 20 تا 100متغیر است؛ نمره‌ی بالاتر به معنای ناگویی هیجانی بیشتر است.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه رضایت شغلی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:38 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه رضایت شغلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
پرسشنامه رضایت شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.
آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:37 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی

این پرسشنامه توسط هافستد(1991) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. آنها فرهنگ سازمانی را به چهار دستة دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای تقسیم نموده اند. پرسشنامه شامل 25 سؤال است. این پرسشنامه با تو جه به پنج بعد فرهنگ سازمانی سوالات 9-1 مولفه مرد گرایی، زن گرایی؛ 14-10 مولفه جمع گرایی، فرد گرایی؛ 19- 15 مولفه ابهام گریزی و سوالات 25-20 مولفه فاصله قدرت از نظر پرو فسور هافستد سا خته شده است این پرسشنامه برای هر آیتم از مقیاس پنج درجه ای لیكرت استفاده می كند خیلی كم تا خیلی زیاد كه به ترتیب امتیاز یك تا پنج به آنها تعلق می گیرد. پس از اینكه نمره ی كل پرسشنامه محاسبه شد بین 25 تا 125 میانگین نمرات نمونة آماری محاسبه می شود. جویانی (1386) در پژوهش خود پایایی درونی این پرسشنامه را 86/0 محاسبه كرد. همچنین زمینی و همکاران (1390) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه به روش آلفای كرونباخ85/0 بدست آوردند. در این پژوهش اعتبار و پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 75/0 بدست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظر برای بدست آوردن روایی صوری استفاده شد.آخرین ویرایش: - -

 

کتاب خوشنویسی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:37 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
کتاب خوشنویسی
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 5733 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112
کتاب خوشنویسی

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب خوشنویسی/رشته های گرافیک/صنایع دستی/چاپ دستی/گروه تحصیلی هنر/ زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3434/(112 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم"با تشکر"آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:36 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

این پرسشنامه توسط سیمپسون (1990) ساخته شده است. این آزمون شامل 13 جمله در مقیاس لیكرتی است كه آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یكی از گزینه های طیف 5 درجه‌ای (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) را انتخاب كند. از این 13 جمله، 5 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی ایمن، 4 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی اجتنابی و 4 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی دوسوگرای اضطرابی می‌باشد. سیمپسون به منظور بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین (1970؛ به نقل از سیمپسون، 1990) و مقیاس وابستگی برشید و فی (1997) استفاده كرد. همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 22/0، 22/0- و 12/0- بود. همبستگی بین مقیاس وابستگی برشید و فی با سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 26/0، 28/0 و 12/0- به دست آمد. عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده (1385) برای بررسی روایی این آزمون از سه سوال محقق ساخته استفاده نمودند كه همبستگی برای این سه سوال با سبك دلبتسگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 59/0، 54/0 و 24/0- به دست آمد. پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای كرونباخ و اجرای مجدد در فاصله‌های زمانی یك هفته تا دو سال حدودا 70/0 برآورد شده است. سیمپسون (1992). عطاری و همكاران (1385)، آلفای كرونباخ و ضریب تنصیف این پرسشنامه را به ترتیب 70/0 و 62/0 به دست آوردند . در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 87/0 محاسبه شد.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:36 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سین هاوسینک درسال 1993ساخته و هنجاریابی شده است (به نقل از فولادی، 1383). این آزمون با این هدف ساخته شد تا نوجوانان 14 تا 18ساله را از جهت سازگاری مطلوب و نامطلوب در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی از یکدیگر تشخیص دهد. این پرسشنامه شامل 60 گویه (در هر حوزه 20 گویه) است و به صورت بلی – خیر پاسخ داده می شود. در نمره گذاری به پاسخ های بلی نمره صفر تعلق می گیرد که بیانگر سازگاری بالاست و به پاسخ های خیر نمره یک داده می شود که بیانگر سازگاری خیلی ضعیف است.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:36 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)

این مقیاس توسط اپشتاین، لارنس، بالدوین و بیشاب در سال 1980 تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملكرد خانواده بر اساس الگوی مك مستر است. این الگو خصوصیا ت ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملكرد خانواده را مشخص می كند. همچنین توانایی خانواده در سازش با حوزه ی وظایف خانوادگی را بر روی یك مقیاس چهار درجه ای كیلرت به صورت كاملاً موافقم(1)، موافقم(2)، مخالفم (3) و كاملاً مخالفم(4) مشخص می نماید.
آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:35 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. فرم نهایی این پرسشنامه 60 سوال می باشد (برای هر حوزه 20 سوال).آخرین ویرایش: - -

 

کتاب کارگاه چاپ دستی (1)

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:35 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
کتاب کارگاه چاپ دستی(1)
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 6013 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
کتاب کارگاه چاپ دستی (1)

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب کارگاه چاپ دستی(1) رشته های گرافیک/نقاشی/چاپ دستی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس3464/(120 صفحه) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم"با تشکر"آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:34 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب

توسط رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است که بر اساس یک طیف لیکرت پنج درجه­ای (کاملاً موافقم: 5، موافقم: 4، بی­نظم: 3، مخالفم:2، کاملاً مخالفم:1) درجه­بندی شده است. و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهدآخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه رفتار رانندگی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:34 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه رفتار رانندگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
پرسشنامه رفتار رانندگی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه رفتار رانندگی

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر در سال ١٩٩٠ و در ساختمان روان شناسی دانشگاه منچستر، به وسیله ریسن و همكارانش تنظیم و تدوین شد. این مقیاس، در كشورهای مختلفی مانند انگلستان، استرالیا، چین و فنلاند اجرا و اعتباریابی شده است و بر این ایده اساسی قرار دارد كه خطاها و تخلفات، دارای علل روان شناختی و شیوه های اصلاح متفاوتی هستند و باید بین آنها تمایز قائل شد(به نقل از عریضی و حقایق، 1388).
آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:33 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

آزمون هوش هیجانی مورد استفاده در این تحقیق توسط برادبری و گریوز (2004) ساخته شده است و توسط گنجی (1384) ترجمه و اعتباریابی شده است. این آزمون شامل 28 ماده است كه بر اساس مقیاس 6 درجه ای لیكرت نمره گذاری می شود، و چهار مولفه خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه را می سنجد و یك نمره كلی هوش هیجانی نیز به دست می دهد. نمره بالاتر از 80 نشان دهنده هوش هیجانی بالا و نمره پایین تر از 60 نشان دهنده هوش هیجانی پایین است.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه ویژگی های شخصیت

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:33 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه ویژگی های شخصیت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
پرسشنامه ویژگی های شخصیت

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه ویژگی های شخصیت

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نخستین بار برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی افراد سالم ساخته شد و هنجار اصلی آن نیز بر روی نمونه‌هایی از افراد بهنجار تهیه گردید (كاستا و مك‌ری، 1985). اما پژوهش‌های بعدی نشان داد كه این آزمون می‌تواند در موارد دیگری از جمله مشاوره و بررسی وضعیت روانی نیز كاربرد داشته باشد (فاگان و همكاران، 1991، میلر ، 1991؛ موتن، 1991؛ حق‌شناس، 1378).

آزمون پنج عاملی شخصیت فرم تجدید نظر شده نیز توسط گروسی (1380) در ایران به زبان فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده است و یکی از پرسشنامه های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و از جدید ترین آزمون ها در این زمینه می باشد. این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را می سنجد. این دو جنبه یعنی پنج عامل اصلی و سی رویه آن ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارایه می دهد .
آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:32 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

در این پژوهش برای سنجش ساز گاری فردی اجتماعی نوجوانان از پرسشنامه روانی کالیفرنیا CPI استفاده شده است . کلارک و همکاران در سال 1953 این آزمون را به منظور سنجش سازشهای مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی است تهیه کرده اند ، که 180 سوال دو گزینه ای بله یا خیر دارد . این آزمون دارای 12 خرده مقیاس است که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری اجتماعی هستند ، ( عمیدنیا ، نیسی و سودانی ، 1389 ) .

این پرسشنامه شامل 180 سوال با گزینه های آری یا نه است. جواب شما نشان دهنده چگونگی تفكر احساس یا عمل شما در مقابل عوامل خارجی است . به هر سؤال باید با دقت و سرعت هر چه تمام تر جواب دهید .
آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:32 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

این پرسشنامه توسط محمدی زاده و احمدآبادی (1387)برای سنجش خطرپذیری در نوجوانان ایرانی تدوین یافته است .تعداد 38سئوال پرسشنامه برای سنجش رفتارهای پرخطر از قبیل رانندگی (6 سوال)، خشونت (5سوال)، سیگار كشیدن(5 سوال)، مصرف مواد مخدر(8 سوال)، مصرف الكل(6 سوال)،رابطه بارفتار جنسی وگرایش به جنس مخالف (8 سوال)،به كاربرده میشود.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:32 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

پرسشنامه مسائل جنسی(MSQ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که آزمودنی ها بایدمشخص کنند هرعبارت چقدرتناسب دارد.برای جمع آوری اطلاعات پاسخ افراد از یک مقیاس 5امتیازی لیکرت استفاده شدکه نمره هر عبارت می توانداز0تا4باشد:اصلا تناسب ندارد(0)،کمی تناسب دارد(1)،تاحدی تناسب دارد(2)،متوسط تناسب دارد (3)، خیلی تناسب دارد(4).سپس نمره های عبارات هرخرده مقیاس باهم جمع می شوند وبنابراین نمره های بالاتربا میزان بیشتری از تمایل مطابقت دارند.هرخرده مقیاس می توانداز0تا20متغیر باشدآخرین ویرایش: - -

 

مقیاس مهارتهای ارتباطی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:31 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
مقیاس مهارتهای ارتباطی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقیاس مهارتهای ارتباطی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس مهارتهای ارتباطی

این پرسشنامه توسط وکیلی وهمکاران (1391) تهیه وتدوین گردید این پرسشنامه دارای7 مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای 6سوال می باشد.این پرسشنامه دارای لیکرت 5درجه ای است وشیوه نمره گذاری این پرسشنامه به ترتیب زیر می باشد: بسیارضعیف نمره (4-1)،ضعیف نمره (8-5)، متوسط نمره (12-9)، خوب نمره (16-13)، عال نمره (20-17)می باشد.دراین پژوهش نمرات بصورت فاصله ای در نظر گرفته می شود و نمره آن حداکثر 210می باشد.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه تفکر سازنده

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:31 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه تفکر سازنده
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه تفکر سازنده

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه تفکر سازنده

این پرسشنامه در سال 1990 توسط اسپتاین و مایر جهت اندازه گیری توانایی های تجربی ساخته شده است پرسشنامه شامل شش مقیاس انطباق هیجانی، انطباق رفتاری، تفکر طبقه بندی شده ، تفکر خرافی، خوش بینی خام و تفکر منفی است. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و سه بعد شناختی نگرش شامل نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده را نیز در افراد افسرده ارزیابی می کند.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه استرس شغلی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:30 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه استرس شغلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه استرس شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی توسط سازمان اجرای ایمنی و بهداشت انگلستان تدوین شده است این پرسشنامه به منظور سنجش استرس های مربوط به کار طراحی شده است.

در هفت زیرمقیاس تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت ضعیف، ارتباط، نقش و تغییرات استرس شغلی را مورد بررسی قرار می دهد.آخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:30 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه عزت نفس سازمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه عزت نفس سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

در این پژوهش برای سنجش عزت نفس سازمانی از پرسشنامه عزت نفس سازمانی كه توسط پیرس ، گاردنر، كامینگز و دان هام( 1989 ) ساخته شده، استفاده گردید . این پرسشنامه دارای ده عبارت است كه اعتقاد و باورهای كار كنان و ارزشمندی آنها را در محیط سازمان در مقیاس لیكرت از نمره۱ (كاملاً مخالف ) تا نمره ۵ (كاملاً موافق) ارزیابی می كند . برای بررسی صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمینة مشاوره شغلی و روان شناسی صنعتی و سازمانی و همچنین یك نفر كارشناسی ارشد زبان انگلیسی تأئید گردید و برای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردیدآخرین ویرایش: - -

 

گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:30 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
گزارش کارآموزی کارآموزی کارآموزی آموزش و پرورش دانلود گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

کارآموزی در سازمان آموزش و پرورش

فهرست مطالب

کلیات و تصریح

تعریف کارورزی

تعریف مدیریت

سازماندهی

اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه

مراحل کنترل نامه ها

کنترل مکاتبات

تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات

اسناد

ارزش اسناد برای دبیرخانه

تنوع پست سازمانی دبیر خانه

دفاتر اندیکاتور و اندکس

وسایل دبیرخانه

انواع قفسه ها

شرح وقایع

آشنایی با مکان

چارت سازمان

تحلیل مسائل اداری سازمان

جمع بندی

منابع و ماخذآخرین ویرایش: - -

 

بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:29 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاهدر سال 1985 یک دانشجوی مقطع دکتری با نام واین پاین در رشته هنر در یکی از دانشگاه های آمریکا پایان نامه ای را به اتمام رساند که در آن از عنوان هوش هیجانی استفاده شده بود. به نظر می رسد که اولین کاربرد اصطلاح هوش هیجانی در محافل علمی و آکادمیک به این دانشجو باز گردد(خائف الهی، 1382). بعد از آن مایر و سالوی دو نفر از اساتید دانشگاه های آمریکا در دو مقاله از این اصطلاح استفاده کردند.

سالوی و مایر (1990) هوش هیجانی را نوعی از هوش توصیف کردند که مشتمل بر توجه به احساسات و هیجان های خود و دیگران، فرق گذاشتن بین آن ها و استفاده برای اتخاذ تصمیم مناسب، در زندگی می باشد. بنا به عقیده سالوی و مایر، هوش هیجانی چهار جنبه شناخت، درک، تنظیم، و استفاده از هیجانات را دارد که بر خلاف هوش ذهنی می توان آن ها را از محیط آموخت؛ از این رو مهارت های هوش هیجانی، اکتسابی می باشند. داشتن این مهارت ها می تواند برای دانشجویانی که در شرایط تنش زای محیط دانشگاه و خوابگا ههای دانشجویی قرار می گیرند، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و برعکس نداشتن این مهارتها می توند برای آنان مشکلات جدی همچون افت تحصیلی، ترک تحصیلی، گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و محرک را ایجاد کند.

مشهورترین فرد در زمینه هوش هیجانی دانیل گلمن می باشد. به نظر گلمن هوش هیجانی دارای دو بخش عناصر درونی و بیرونی است. عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی، خود انگاره، احساس استقلال، ظرفیت خود شکوفایی، و قاطعیت می باشد و عناصر بیرونی مشتمل بر روابط بین فردی، سهولت در همدلی، و احساس مسئولیت است. گلمن هوش هیجانی را از هوش ذهنی جدا می کند، و به نظر او هوش هیجانی شیوه استفاده بهتر از هوش ذهنی از طریق خود کنترلی، اشتیاق و پشتکار، و خود انگیزی را شکل می دهد (گلمن، 1995).

بار –آن عنوان کرد که هوش هیجانی از پنج مولفه تشکیل می شود:

  1. درون فردی: شامل خودشکوفایی، استقلال و خود آگاهی هیجانی
  2. بین فردی: همدلی و مسولیت پذیری اجتماعی.
  3. انطباق پذیری: شامل توانایی حل مسئله و آگاهی به واقعیت و انعطاف پذیری
  4. مدیریت استرس: شامل کنترل تکانه و تحمل فشارها
  5. خلق کلی: شادکامی و خوش بینی(بار-ان و الکساندر[1]، 2005).

دانشجویان برای موفقیت و ورود به دانشگاه نیازمند بهره هوشی هستند، ولی برای موفقیت در زندگی دوران دانشجویی و دست یابی به موقعیت های برتر و ممتاز علمی و اجتماعی به هوش هیجانی همراه با هوش عمومی نیاز دارند( آقایار و شریفی درآمدی، 1386).

امروزه هوش هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سلامت روانی، اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی از اهمیت شایانی برخوردار است( اکبری، رضائیان و مودی، 1386). با توجه به نقش بسزایی که هوش هیجانی در موفقیت افراد دارد و نیز با تاکید بر این دانش که مهارت هوش هیجانی در اثر تعلیم و تربیت، پیشرفته می گردد، ارزیابی میزان این توانایی در یادگیرندگان معقولانه به نظر می رسد.

با وجود اینکه پژوهش‌های متعددی در مورد هوش هیجانی(حدادی کوهسار، 1388؛ سجادی راد، 1388؛ و خائف الهی، 1382) انجام شده است اما تا آنجا که پژوهشگر بررسی نموده است پژوهشی که به بررسی بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ........ پرداخته باشد یافت نشد لذا پژوهشگر به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ........ چگونه است؟[1] Bar-on & Alexander parkerآخرین ویرایش: - -

 

پروپزال مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:29 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
پروپزال مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوینشامل زیر میباشد

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی تعریف شده است که با تلاش جهت رسیدن به اهداف در ارتباط با انتظارات فرهنگی و جهش های رشد اجتماعی، عاطفی و جسمانی مشخص می شود (کنی[1]، 1995). در سال های اخیر مشاهده شده است که شمار زیادی از نوجوانان از مشکلات عاطفی و روانی رنج می برند (هیون[2]، 1996). آما کشور آمریکا نشان می دهد که 12 تا 22% از نوجوانانی که اختلال روانی دارند، سن پایین تر از 18 سال دارند (بفلر[3]، 2008). تحقیقات نشان داده اند که شروع بیماری روانی 50% از بزرگسالان از دوران نوجوانی بوده است (سادوک[4] و همکاران، 2009).

مدارس ویژه دانش آموزان سرآمد یا تیزهوش، دارای شرایط خاص پذیرش دانش آموز هستند و این دانش آموزان دارای محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانش آموزان مدارس عادی می باشند و چنین عواملی احتمالاً می تواند موجب تفاوت بین ویژگی های روانی دو گروه دانش آموزان شود. جنا آبادی می نویسد: محیط های آموزشی مربوط به دانش آموزان تیزهوش و عادی می تواند در ایجاد ویژگی های روانی تفاوت ایجاد کند و این تفاوت مستقل از جنس می باشد (ریاسی و همکاران، 1391).

در بررسی منابع مختلف در زمینه بهداشت روانی دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد ویژگی های دانش آموزان تیزهوش و عادی ملاحظه می گردد. بکر[5] (1995) اعتقاد دارد که تیزهوشان به دلیل توانایی های شناختی، فهم عمیق تری نسبت به خود و دیگران داشته و بهتر می توانند با فشارها و تعارضات روان شناختی سازگارشوند(حق شناس و همکاران، 1385). در مطالعه ای بر روی دانش آموزان دبیرستان های شهر ارومیه، میزان اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مدارس عادی به طور معنی داری بیشتر از تیزهوشان گزارش شده است (آهنگر و همکاران، 2005).

از طرف دیگر برخی معتقدند که افراد تیزهوش در مقایسه با افراد عادی خصوصاً در سنین نوجوانی و بزرگسالی احتمالاً دارای مشکلات عاطفی و روان شناختی بیشتری می باشند، زیرا این افراد به دلیل توانایی های شناختی خود نسبت به تعارضات بین فردی حساس تر بوده و احساس از خود بیگانگی و فشار روانی بیشتری را تجربه می کنند (حق شناس و همکاران، 1385). در مطالعه ای افسردگی و اضطراب در افراد تیزهوش نسبت به افراد دارای هوش معمولی بیشتر گزارش شد (احمد زاده، 1380؛ به نقل از ریاسی و همکاران، 1391).

اضطراب[6] به صورت یک اصطلاح کلی تعریف می شود که تنش و برانگیختگی فیزیولوژیکی، درک تهدید و اجتناب رفتاری را در بر می گیرد (ایساسیو و پترمن[7]، 2001). اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات هیجانی-عاطفی در قرن حاضر است، در نظریه های مختلف روان شناسی از اضطراب به عنوان ریشه مشکلات نام می برند که سرچشمه بسیاری از ترس ها، افسردگی ها و خشونت ها است. حتی در برخی از مطالعات، میزان شیوع اضطراب در دانش آموزان از 10 تا 30 درصد گزارش شده که این برآورد برای دانش آموزان از 10 تا 13 درصد گزارش شده که این برآورد برای دانش آموزان دبیرستانی در ایران، 2/17 گزارش شده است (دادپور و همکاران، 1391).[1] Kenny DT

[2] Heaven PCL

[3] Befler ML.

[4] Sadock BJ,

[5] Baker JA

[6] anxiety

[7] Essau, F Petermann Fآخرین ویرایش: - -

 

پرسشنامه سازگاری شغلی

دوشنبه 7 اسفند 1396 05:28 ق.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
پرسشنامه سازگاری شغلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه سازگاری شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سازگاری شغلی دارای4 صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش


این پرسشنامه توسط پوركبیریان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و دارای34 پرسش در زمینة گویه های كلی رضایتمندی و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بودن، واكنش پذیری و پشتكار است . این پرسشنامه دارای مقیاس لیكرت از نمرة ( ۱ ) ، خیلی كم تا نمرة ( ۵ ) ، خیلی زیاد است كه برای سؤالهای (9-10-11-12-13-16-22-23-24-25-26-27-28-29 ) روند نمره گذاری معكوس است اعتبار درونی این پرسشنامه با آلفای كرونباخ 94/0 گزارش شده است وبرای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردیدآخرین ویرایش: - -

 

تعداد کل صفحات ( 69 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...