منوی اصلی
بهترین فروشگاه ایران
ما رقابت آفرینی میکنیم
 • بروز بنیادگرایی دینی اهل سنت در خاورمیانه با تاکید بر گذار از سنت به مدرنیته

  برای درك اهمیت این پژوهش ابتدا باید اهمیت منطقه خارومیانه را یادآور شد
  كشورهای منطقه خاورمیانه دارای مشتركات زیادی هستند، اكثریت قریب به اتفاق این كشورها جمعیتی با اكثریت مسلمان دارند، در این منطقه سابقه استعمار در این كشورها وجود دارد، این كشورها از منظر اقتصادی بسته به نوع نگاه جز كشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم هستند، در این منطقه بزرگترین منابع انرژی فسیلی-نفت و گاز- وجود دارد
  از سوی دیگر از منظر ژئوپلتیك آبراه ها و تنگه های مهم بین المللی كه از آنها روزانه بخش اعظمی از انرژی مورد مصرف كشورهای توسعه و صنعتی جهان عبور می كند این منطقه را بادیگر مناطق جهان ارتباط داده است. این منطقه به دلیل داشتن جمعیت زیاد به بازار بزرگی برای محصولات كشورهای توسعه یافته و صنعتی است و از سوی دیگر نیروی كار ارزان قیمتی را به كشورهای مختلف ارائه می كند
  اگر چه بنیادگرایی اسلامی به عنوان یك تهدید فراملی خود را تهدیدی برای دولت ها معرفی می كند اما تهدیدات ناشی از این پدیده در درجه اول متوجه مردم است، لذا نمی توان به تفكیك در سطوح مختلف امنیت دست زد. زمانی كه یك بمب گذار انتحاری در بغداد یا امان خود را منفجر می كند، به صورت مستقیم با دولتهایی كه آنها را دست نشانده غرب به خصوص آمریكا میداند به مبارزه بر نخواسته است، او در اولین قدم هایی كه به سوی مرگ برمی دارد نه با نظامیان و یا نیروهای دولتی كه با مردم عادی می جنگد و آنها را می كشد
  اگر زمانی مكیندر قلب زمین را بر اساس سطح فناوری زمان خود و در اولویت اول قرار گرفتن بعد نظامی در مساله امنیت مكانی تعریف می كرد كه از حمله نیروهای نظامی به دور بود، اما امروزه با تحول در نگاه به مسائل بین المللی و اولویت یافتن بعد اقتصاد در موضوع امنیت، خاورمیانه به دلیلموقعیت استراتژیك و ژئواكونومیك خود به قلب زمین تبدیل شده است. از این رو خاورمیانه در دوران پس از جنگ جهانی اول مورد نظر ابرقدرت ها و قدرت های بین المللی بوده و هست.

  أ
  فهرست                                                        مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: كلیات طرح ................................................................... 1
  طرح مساله .............................................................................. 2 -1
  اهمیت پژوهش .............................................................................. 3 -2
  قلمروی پژوهش ............................................................................... 5 -3
  هدف و انگیزه پژوهش ........................................................................... 5 -4
  پیشینه ادبیات . ....................................................................................... 6 -5
  سوال های پژوهش ................................................................................ 8 -6
  فرضیه های پژوهش ........................................................................... 8 -7
  متغیرهای پژوهش............................................................................ 8 -8
  تعریف مفاهیم .................................................................................. 9 -9
  1-10 
  روش تحقیق................................................................................. 14
  1-11 
  روش جمع آوری مطالب . ................................................................... 15
  1-12 
  سازماندهی پژوهش .............................................................................. 15
  1-13 
  مشكلات پژوهش . .................................................................................. 15
  فصل دوم: چهارچوب نظری ....................................................................... 17
  جنبش اجتماعی . .................................................................................. 18 -1
  2-1 
  تعریف جنبش های اجتماعی . ......................................................... 18 -1
  2-1 
  ویژگی های مشترك جنبش های اجتماعی ................................................... 20 -2
  مطالعه جنبش های اجتماعی ................................................................. 21 -2
  ب
  بنیادگرایی و جنبش های اجتماعی .................................................. 26 -3
  2-3 
  ویژگی های بنیادگرایی اسلامی . ............................................................. 26 -1
  چالش مدرنیته ...................................................................................... 29 -4
  فصل سوم: مصر: بنیادگرایی اسلامی و اندیشه تكفیری ................... 33
  مقدمه . .................................................................................................. 34
  گفتار اول: حكومت در مصر ........................................................................... 35
  سیاست و حكومت........................................................................... 35 -1
  گفتار دوم: تغییرات در ارزش ها ........................................................................ 38
  سكولاریسم متهاجم: شورش علیه سنت .............................................................. 38 -2
  شرق گرایی......................................................................... 44 -3
  علاقه به موضوعات اسلامی .............................................................. 45 -4
  پان عربیسم . .................................................................. 46 -5
  شكست نظام سیاسی ..................................................................... 47 -6
  جنگ جهانی دوم و تاثیر آن بر مصر . ...................................................... 49 -7
  گفتار سوم: واكنش به ارزش های متغیر ................................................................ 51
  دوران گذار سیاسی اجتماعی، اقتصادی ..................................................... 51 -8
  3-8 
  گروه های چپ گرا .................................................................. 54 -1
  3-8 
  اخوان المسلمین ..................................................................... 56 -2
  57 ................................................... 1952- 3 
  پایان رژیم ملی گرای لیبرال( 1948 -9
  3-9 
  شكست اعراب در فلسطین .......................................................... 58 -1
  3-9 
  شكست حزب وفد و سقوط نظم و قانون ................................................ 58 -2
  60 .................................................................. 3-10 
  افسران آزاد و كودتای 1952
  ت
  گفتار سوم: سید قطب: پدر بنیادگرایی اسلامی ستیزه جو ...................................... 64
  3-11 
  تولد سید قطب ....................................................................................... 64
  3-12 
  روند روشنفكری و نگاه صوفیانه سید قطب ............................................. 68
  3-13 
  سید قطب: ادیب سكولار . ................................................................... 69
  72 .................................... (1947- 3-14 
  مرحله دوم زندگی سید قطب( 1939
  72 ............................ 3 
  فعالیت های ادبی سید قطب از 1939 تا 1947 -14 -1
  تجدید علاقه سید قطب نسبت به قرآن . ................................. 72 -14 -2
  دلایل علاقه مجدد سید قطب به قرآن .................................. 73 -14 -3
  تحلیل ادبی قرآن ......................................................... 74 -14 -4
  75 ...............................................« 
  التصویر الفنی فی القرآن » 3 كتاب -14 -5
  76 ........................................... « 
  مشاهد القیامه فی القرآن » 3 كتاب -14 -6
  بروز اولین نشانه های تغییر در مبانی سید قطب ........................ 77 -14 -7
  ایجاد ایدئولوژی قرآنی . .......................................................... 78 -14 -8
  80 .......................... . (1948- 3-15 
  جستجوی ایدئولوژی اسلامی مستقل( 1947
  83 ..................................... (1952- 3-16 
  اعزام و بازگشت از آمریكا( 1948
  3-17 
  ارتباط سید قطب و اخوان المسلمین ......................................... 86
  3-18 
  نتیجه گیری ....................................................................... 92
  فصل چهارم: عربستان سعودی، بنیادگرایی اسلامی علیه دولت بنیادگرای اسلامی ..... 94
  مقدمه . ..................................................................................... 95
  گفتار اول: شكل گیری ارزش ها ....................................................... 96
  محمد بن عبدالوهاب ...................................................................... 96 -1
  4-1 
  آثار محمد بن عبدالوهاب ........................................................... 98 -1
  ث
  4-1 
  عقاید محمد بن عبدالوهاب . ........................................................... 99 -2
  جزیره العرب و شكل گیری پادشاهی سوم آل سعود ...................................... 100 -2
  4-2 
  شرایط اجتماعی، اقتصادی جزیره العرب(عوامل داخلی) .............................. 100 -1
  4-2 
  شرایط سیاسی عوامل خارجی .............................................................. 101 -2
  برنامه های توسعه و نوسازی: تغییر در ارزش ها ...................................... 105 -3
  نفت در عربستان ........................................................................ 108 -4
  نیروهای نظامی عربستان سعودی............................................................ 110 -5
  گفتار دوم: واكنش به تغییر در ارزش ها ......................................................... 113
  113 ................................................................ . 4 
  اشغال مسجد الحرام 1979 -6
  وقایع اشغال مسجد الحرام ............................................................... 115 -7
  اندیشه جهیمان العتیبی ................................................................. 117 -8
  نتیجه گیری .................................................................................... 118 -9
  فصل پنجم: پاكستان بنیادگرایی اسلامی صوفیانه ................................................. 120
  مقدمه . ..................................................................................................... 121
  گفتار اول: پاكستان ...................................................................................... 122
  نگاه كلی ......................................................................................... 122 -1
  اسلام در شبه قاره هند ........................................................................ 124 -2
  5-2 
  ساختار فرقه ای و مذهبی پاكستان . .................................................... 124 -1
  5-2-1 
  فرقه دیوبندیه ............................................................................. 126 -1
  5-2-1 
  فرقه دیوبندیه و تاسیس پاكستان . .................................................... 126 -2
  مدارس دینی در پاكستان ............................................................ 128 -3
  گفتار دوم: ابوالاعلی مودودی: واكنش به تغییر در ساختارها و ارزش ها . ............. 131
  ج
  زندگی مودودی . ............................................................................. 131 -4
  تاسیس جماعت اسلامی . ...................................................................... 135 -5
  135 ......................................... (1938- 5-5 
  ریشه های جماعت اسلامی( 1932 -1
  138.......................................... (1941- 5-5 
  تاسیس جماعت اسلامی( 1938 -2
  حاكمیت از دید مودودی . .................................................................... 148 -6
  نتیجه گیری . .......................................................................................... 150 -7
  فصل ششم: افغانستان سرزمین ناآرامی ........................................................... 151
  مقدمه . ................................................................................................ 152
  افغانستان ......................................................................................... 153 -1
  گفتار اول: تغییر در ارزش ها . ................................................................... 153
  حكومت امیر عبدالرحمان و امیر حبیب الله . ......................................... 153 -2
  حكومت امیر امان الله خان ............................................................. 155 -3
  حكومت محمد نادر شاه .............................................................. 159 -4
  حكومت محمد ظاهر شاه ................................................................... 161 -5
  جمهوری اول ...................................................................................... 164 -6
  گفتار دوم: تغییر در ساختارها . .................................................................. 165
  جمهوری دوم و كودتای ثور . .............................................................. 165 -7
  جهاد در افغانستان ................................................................................. 169 -8
  6-8 
  اسامه بن لادن ........................................................................... 169 -1
  6-8 
  طالبان .................................................................................... 170 -2
  نتیجه گیری ........................................................................................... 173 -9
  فصل هفتم: نتیجه گیری و ارائه راه كارها .......................................................... 175
  ح
  منابع ومأخذ ........................................................................................ 188
  فهرست جدول ها
  عنوان صفحه
  5: 
  پیكر بندی دینی جامعه هند بریتانیا ........................................... 122 - جدول 1
  5: 
  دین و تفاوت های مذهبی در پاكستان ......................................... 125 - جدول 2
  128 ................... 5: 
  وابستگی، تعداد و درصد مدارس دینی سال 2000 - جدول 3
  فهرست شكل ها
  عنوان صفحه
  2:
  جایگاه جنبش های اجتماعی در مقایسه با سایر رفتارهای جمعی در جامعه . 9 - شكل 1
  4: 
  جایگاه و موقعیت نیروهای نظامی عربستان نسبت به خاندان سعودی . ......... 111

   

   

  پدیده بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه اگر چه به صورت همزمان با تجدید حیات مذهب در عرصه عمومی و سیاسی در سطح بین المللی همراه بوده است اما علاوه جنبه منطقه ای آن، از آنجا كه این پدیده بر رقابت میان قدرت های بین المللی بر سر حوزه منافع و نفوذ آنها تاثیر گذاشته است،دارای بعد بین المللی نیز هست
  همانطور كه اشاره شد این كشورها در زمره كشورهای جهان سوم هستند و از این روی معادلات و مسائل امنیتی مطرح شده در منابع مربوط به مطالعات امنیتی در كشورهای توسعه یافته نمی تواند مسائل و مشكلات این كشورها را به درستی مورد مطالعه قرار دهد چرا كه دارای پیش فرضهای متفاوت نسبت به واقعیات موجود در جوامع این كشورهاست. 

  3 -1: قلمروی پژوهش 
  برای درك فرآیندی كه سبب شد تا نیروهایی مانند القاعده در كشورهای اسلامی به وجود آیند باید به بررسی خط فكری پرداخت كه خود حاصل از آشفتگی دوران گذار از سنت به مدرنیته در كشورهای اسلامی است. چهار كشور مصر، عربستان سعودی، پاكستان و افغانستان از آن جهت انتخاب شدهاند كه در سه كشور مصر، عربستان سعودی و پاكستان هسته های اصلی این تفكر شكل گرفته و در افغانستان به قدرت رسیده است. 

  4-1: هدف و انگیزه از تحقیق 
  همانطور كه حادثه11 سپتامبر بر اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل تاثیر گذاشت، سوال مهمی كه در ذهن پژوهشگر ایجاد شد آن بود كه چرا انسان ها به سمت چنین ایدئولوژی های رادیكالی تمایل پیدا كرده و اصولاً این ایدئولوژیها در چه شرایطی به وجود می آیند؟ در واقع این پژوهش پاسخ به این پرسشهای شخصی است، دغدغه دیگر پژوهشگر برای انجام این پژوهش پیدا كردن راه حلی برای زدودن زنگارهایست كه به دلیل اعمال این گروه ها بر چهره اسلام نشسته است، چرا كه این رفتار سبب شده تا در عرصه افكار عمومی جهان، اسلام به معنای تروریسم، كشتار تصور شود. 
  جدا از انگیزه شخصی محقق، موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده است تا در شرق با دو كانونبحران از یك سو و در جنوب با عربستان به عنوان یكی از مهم ترین صادركنندگان این نوع اندیشه مواجه باشیم. لذا شناخت هر چه بهتر بنیادگرایی اسلامی سبب می شود تا راهكار های بهتری نیز ارائه شود، این پژوهش سعی بر آن دارد تا به افزایش شناخت و رفع كمبود منابع به زبان فارسی در این زمینه یاری رساند. 

  5-1: پیشینه ادبیات تحقیق 
  در مورد بروز پدیده بینادگرایی اسلامی كتب و مقالات زیادی منتشر شده است در اینجا فقط به گوشه ای از این مقالات و كتب می توان اشاره كرد: 
  جان اسپوزیتو در مقاله خود با عنوان »بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه و جنوب شرق آسیا«، از میان عوامل اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و فرهنگی-مذهبی، معتقد است: شكست ملی گرایی سكولار اعم از ملی گرایی لیبرال، ملی گرایی عربی و سوسیالیسم در ایجاد یك هویت ملی قوی كه از تاثیر خارجی مصون باشد. دولت های دوران استقلال از آن جهت كه دولت های غیر انتخابی، استبدادی و امنیتی-از آن جهت كه به شدت به نیروهای امنیتی خود وابسته هستند- موفق به ایجاد یا تقویت مشروعیت خود نمیشوند. این دولت ها به سبب عدم دستیابی به اهداف اقتصادیی چون خودكفایی یا شكوفایی اقتصادی و افزایش شكاف بین فقیر و غنی، جلوگیری از گسترش فساد، آزاد سازی فلسطین، مقاومت برابر هژمونی سیاسی و فرهنگی غرب مورد انتقاد قرار میگیرند. انتقاد صرفاً محدود به دولت ها نمانده و دامن گیر نهادهای مذهبی نیز میشود. منتقدین نهادهای مذهبی باور دارند كه رهبران مذهبی كه حمایت و كنترل مساجد، دانشگاهها و نهادهای دینی را برعهده دارند با دولت هایی كه قدرت را بر دین و عدالت اجتماعی برتری داده اند همكاری می كنند (Espodito 2001, 
  .)3
  او در مقاله »اسلام سیاسی« نیز شماری از وقایع را كه به عنوان عامل شتاب زای این اندیشه عمل كرده اند ارائه می كند: 

  1. شكست اعراب در جنگ شش روزه 
  2. جنگ داخلی پاكستان بنگلادش 1971-1972 
  3. جنگ داخلی لبنان 1975-1990 
  4. انقلاب اسلامی ایران 
  5. (Esposito 2000, 50)منازعه اعراب و اسرائیل
  برنارد لوئیس، یك قیاس تاریخی بین دوران طلایی اسلامی و وضع امروز جهان اسلام را نیز به این می افزاید (Lewis 2003). 
  حسن حنفی علاوه بر شكست ایدئولوژی های سكولاری چون: لیبرالیسم غربی، سوسیالیسم دولتی، ماركسیسم سنتی به عاملی از داخل جهان اسلام نیز اشاره می كند و آن شكست آداب گرایی قبیلهای است. او به بخش فرهنگی این پدیده نیز اشاره كرده و عامل مواجه فرهنگی بین جهان اسلام 
  و غرب را نیز مد نظر قرار می دهد. (Hanfi 2000) 
  هرایر دكمجیان در اثر معروف خود نیز به تاثیر جهان مدرن بر بروز بنیادگرایی اسلامی می پردازد و آن را پاسخی به بحران های اجتماعی جهان عرب می داند. وی تلاش نمودهاست تا نظریه های غربی را با منطق درونی جهان عرب پیونده زده و چارچوب مفهومی جدیدی را برای درك بنیادگرایی اسلامی ارائه كند (دكمجیان 1384). او معتقد است جنبش های بنیادگرایانه از الگویی دوری پیروی می كنند و در این باره مینویسد:»در طول تاریخ اسلامی وقوع رستاخیز و تجدید حیات بنیادگرایانه، بیشتر همراه 
  دورانهای آشفتگی بزرگ بوده كه در اثر آن موجودیت جامعه اسلامی و یا وحدت و انسجام روحی آن در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است.« (دكمجیان 1384, 31). 
  اگر چه لوئیس بر قیاس تاریخی، اسپوزیتو و حنفی بر شكست ایدئولوژ یهای سكولار و آداب گرایی قبیله ای تاكید دارند، هیچ یك به بنیادگرایی اسلامی با نگاه فرایند گذار از سنت به مدرنیته ننگریسته اند، و فقط به برخی از عوامل شتابزای این روند اشاره كردهاند. دكمجیان نیز اگر چه با نگاهی فرایندی به بروز این پدیده نگریسته ، اما او به الگویی دوری اشاره می كند كه با روند تكاملیگذار مخالف است. 

  6-1: سوال های تحقیق 
  سوال اصلی: شرایط اجتماعی- فرهنگی دوران گذار از سنت به مدرنیته در عربستان، مصر، پاكستان و افغانستان چه تاثیری بر روند بروز ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی در كشورهای خاورمیانه داشته است؟ 
  سوال فرعی: مهم ترین عامل تغییر اجتماعی در این كشورها چه بوده است؟ 7 -1: فرضیه های تحقیق 
  فرضیه اصلی: عدم ثبات ارزشهای فرهنگی در ساختار اجتماعی در كشورهای مصر، عربستان، پاكستان و افغانستان ناشی از دوران گذار بر بروز ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی كمك كرده است. 
  فرضیه فرعی: دولت مدرن در كشورهای مورد مطالعه یكی از مهمترین عوامل ایجاد تغییر اجتماعی است. 

  8 -1: متغیرهای پژوهش 
  با توجه به سوال و فرضیه اصلی كه بیان شده است، متغیر مستقل در این تحقیق عبارت است از: شرایط دوران گذار از سنت به مدرنتیه، از سوی دیگر متغیر وابسته این تحقیق نیز روند بروز بنیادگرایی اسلامی افراطی خواهد بود.   9 -1: تعریف مفاهیم 
  تعریف بنیادگرایی اسلامی 
  در فرهنگ لغات سیاسی اكسفورد از بنیادگرایی اسلامی برای توصیف هر حركتی كه خواهان اجرای كامل و بی چون و چرای آموزه های قرآن و شریعت استفاده شده است (McLean, 251) و در ذیل توضیحات اصطلاح بنیادگرایی مسیحی اشاره كرده است كه پس از انقلاب اسلامی ایران این اصطلاح(بنیادگرایی اسلامی) ظهور كرده و بنیادگرایی به عنوان علامت و مظهر ستیزه جویی، عصبیت و عدم تحمل برای بسیاری در جهان غرب تبدیل شده است (Ibid, 251). برخلاف بنیادگرایی مسیحی كه از قرن نوزده در پی واكنش پروتستانها به قرائتهای مدرن از انجیل كه حقیقت تحت الفظی فصول مافوق طبیعی و معجزه آسا از تاریخ انجیلی و جایگاه كتاب مقدس به عنوان وحی مستقیم و غیر قابل چالش كلام خداوند را به چالش می كشید (Ibid, 251) بنیادگرایی در اسلام فقط از قرن بیستم به بعد اهمیت یافته و اساساً این بنیادگرایی شامل 3 حركت مجزاست: وهابیت یا سلفیگری و اخوان المسلمین در جهان سنت و در جهان شیعه ،شیعه گری انقلابی (Oliveti 2002, 15) از سوی دیگر بنیادگرایان مسلمان بر خلاف گروه های پروتستان كه نامشان به آنها منتقل شده است بر اساس سوالاتی از الهیات و تفسیر متون مقدس از بدنه اصلی جدا نشدهاند، بلكه انتقاد آنها، در وسیعترین مفهوم، اجتماعی است از منظر آنها جهان اسلام چرخشی اشتباه داشته است (Lewis 2003, 24).. 
  فولر بنیادگرایی اسلامی را این چنین تعریف می كند:»من اصطلاح بنیادگرایی اسلامی را نیز استفاده می كنم اما فقط برای اشاره به آن دسته از اسلامگرایانی كه از قرائت خشك و متعصبانه ای از قرآن و سنن پیامبر پیروی می كنند، كسانی كه معتقدند تنها درك صحیح از سلام منحصر به آنهاست و دیگران متفاوت را تحمل نمی كنند. بسیاری از بنیادگرایان بر برتری مطلق كاربرد تمامی قوانین اسلامی به عنوان تنها سنگ محك مشروعیت اسلامی اصرار می ورزند.« (Fuller 2003, XII)؛ وی بنیادگرایی را به عنوان بخشی از اسلامگرایی و نه تمام آن میداند:» همه بنیادگرایان اسلامگرایند، اما همه اسلامگرایان بنیادگرا نیستند ...« (Ibid, XII)، وی همچنین معتقد است كه بنیادگرایی اسلامی رابا سنت گرایی اسلامی یكسان نیست و زمانی بنیادگرایی اسلامی را رادیكال در نظر میگیرد كه از وضع موجود درك سنتی اسلامی عدول كرده و در حقیقت به دنبال اجرای تغییر از طریق رویكرد »بازگشت به ریشه ها« باشد (Ibid, p XII). 
  شاید از میان تعاریف فوق، تعریفی كه گراهام فولر برای مفهوم بنیادگرایی اسلامی ارائه داده است به آنچه در واقعیت با آن روبرو هستیم تطابق بیشتری داشته باشد. از این رو در این پژوهش مفهوم مورد نظر از بنیادگرایی اسلام مطابق تعریف فولر خواهد بود. 
  تعریف مدرنیته 
  حسینعلی نوذری در كتاب»مدرنیته و مدرنیسم:مجموعه مقالاتی در سیاست، فرهنگ و نظریه های اجتماعی« در توصیف مدرنیته این چنین می نویسد: »مدرنیته را در بهتربن وجه می توان عصری توصیف كرد كه ویژگی شاخص آن تحولات دائمی است- لیكن عصری آگاهی از این ویژگی شاخص خود؛ عصری كه اشكال حقوقی خود، آفرینشهای مادی و معنوی خود، دانش و اعتقادات خود را به مثابه جریاناتی سیال، گذار، متغیر، غیر ثابت و غیر قطعی تلقی می كند.جریاناتی كه صرفاً باید تا »اطلاعیه بعدی« به انها باور داشت و عمل كرد، و جریاناتی كه در نهایت ارزش و اعتبار خود را از دست داده و جای خود را به جریاناتی جدید و بهتر می سپارند.« (نوذری 1378, 27) 
  پیتر آزبورن معتقد است كه »مدرنیته عبارت است از نوعی حالت یا كیفیت و ویژگی»مدرن«، نوعی تجربه »مدرن« یا دوره»مدرن«. ایده مدرنیته بیانگر تازگی، بداعت، نو بودن زمان »حال« به عنوان گسست یا انقطاع از »گذشته« و ورود به »آینده« ی سریعاً در حال ظهور و در عین حال نامطمئن و ناپایدار است. مدرنیته در معنای كلی و گسترده آن با فكر یا ایده نوآوری، ابداع، ابتكار، تازگی، خلاقیت، پیشگامی، پیشرفت، ترقی، توسعه رشد، تكامل سیلقه و مد همراه و هم آواست.«(همان منبع, 
  (65
  آزبورن با نگاهی جامعه شناختی به مدرنیته، بیان می كند این مفهوم بدواً با مفاهیمی چون صنعتی شدن، دنیاگرایی، یا غیر دینی شدن ، بوروكراسی(دیوان سالاری) و مفهوم شهر و شهرنشینی همراه است.(همان منبع, 66) 
  با توجه به تعاریف فوق و در نظر گرفتن اجزای مشترك بین آنها شاید بتوان این تعریف از مدرنتیه را به دست داد كه، مدرنیته بیانگر تازگی، بداعت، نو بودن زمان »حال« به عنوان گسست یا انقطاع از »گذشته« و ورود به »آینده« ی سریعاً در حال ظهور و در عین حال نامطمئن و ناپایدار است. مدرنیته در معنای كلی و گسترده آن با فكر یا ایده نوآوری، ابداع، ابتكار، تازگی، خلاقیت، پیشگامی، پیشرفت، ترقی، توسعه رشد، تكامل سلیقه و مد همراه و هم آواست و بدواً با مفاهیمی چون صنعتی شدن، غیر دینی شدن، بوروكراسی(دیوان سالاری) و مفهوم شهر و شهرنشینی همراه است. 
  تعریف سنت 
  در مقابل مفهوم مدرنیته، مفهوم سنت قرار دارد، كه می توان آن را از طریق نگاه سلبی به تعریف مدرنیته و خصوصیات آن به دست آورد. به عبارت دیگر آنجا كه مدرنیته بر گسست و انقطاع از گذشته تاكید دارد، سنت بر استمرار آنچه در گذشته موجود بوده است مصر است. هنگامی كه مدرنیته به آینده می نگرد، نگاه سنت به گذشته است. زمانی كه سنت سعی دارد تا خود را با دین یكی كند و هویت خود را مقدس گرداند، مدرنیته سعی از جدا شدن از دین دارد و به دنبال تقدس زدایی است. 

  قیمت پایان نامه فقط 58000 تومان می باشد برای پرداخت و دانلود بر روی لینک زیر بزنید.

  خرید پایان نامه

  آخرین ویرایش: شنبه 26 تیر 1395 11:48 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

  مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابیدسته: تربیت بدنی 
  بازدید: 2 بار 
  فرمت فایل: docx 
  حجم فایل: 347 کیلوبایت 
  تعداد صفحات فایل: 85 

  پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

  خرید

  پژوهش  کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

  بسیار کامل و آماده صحافی

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل اول: طرح تحقیق

  مقدمه.............................................................................................................. 2

  بیان مسئله........................................................................................................ 4

  ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 6

  اهداف تحقیق...................................................................................................... 8

  فرضیات تحقیق..................................................................................................... 8

  محدودیت­های تحقیق.............................................................................................. 9

  واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................... 9

  فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

  مقدمه.............................................................................................................. 12

  تعریف توجّه........................................................................................................ 12

  تاریخچۀ توجّه...................................................................................................... 13

  نظریه­های توجّه.................................................................................................... 14

  کانون توجّه......................................................................................................... 19

  شیوه­های توجّه................................................................................................... 19

  ویژگی­های توجّه..................................................................................................... 20    

  هوشیاری و توجّه.................................................................................................. 21

  توجّه­ انتخابی....................................................................................................... 22

  توجّه و سطح مهارت.............................................................................................. 22

  رابطه توجّه و سطح مهارت....................................................................................... 22

  رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................. 23

  دستورالعمل­های آموزشی و توجّه................................................................................ 24

  تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................... 25

  چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................... 26

  انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................... 26

  موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن.................................................................. 29

  نظریه­ های تصویرسازی ذهنی................................................................................... 31

  شیوه­ های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی.......................................................... 38

  کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................... 39

  افزایش مهارت­ های روان­شناختی................................................................................ 39

  تحقیقات مربوط به توجّه............................................................................................ 41

  تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی............................................................................ 53

  تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه...................................................................... 62

  نتیجه­ گیری........................................................................................................... 64

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه.................................................................................................................. 67

  روش تحقیق........................................................................................................... 67

  جامعه و نمونۀ آماری................................................................................................. 67

  متغیّرهای تحقیق..................................................................................................... 67

  ابزار اندازه­گیری و روش جمع­ آوری اطلاعات...................................................................... 68  

  روش اجرای تحقیق................................................................................................... 72

  روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................... 75

   

  تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­ های تحقیق فصل چهارم:

  مقدمه................................................................................................................... 77

  توصیف داده ­ها......................................................................................................... 78

  آزمون فرضیۀهای آماری............................................................................................... 80

  فرضیۀ اول............................................................................................................... 80

  فرضیۀ دوم............................................................................................................... 81

  فرضیۀ سوم............................................................................................................. 82

  فرضیۀ چهارم............................................................................................................ 83

  فرضیۀ پنجم.............................................................................................................. 84

  فرضیۀ ششم............................................................................................................ 85

  فصل پنچم: بحث ونتیجه­ گیری

  مقدمه...................................................................................................................... 87

  نتایج تحقیق............................................................................................................... 87

  بحث ونتیجه­ گیری داده­ های تحقیق................................................................................... 88

  پیشنهادات پژوهشی..................................................................................................... 91

  پیشنهادات آموزشی...................................................................................................... 91

   

  فهرست جداول                                                                                                      صفحه

  جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­ گانه پژوهش.............................................................. 73

  جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق............................................................................. 74

  جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی............................................................. 78

  جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ فراگیری ....... 80

  جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ فراگیری .......81

  جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش ­آزمون از پس­ آزمون گروه­های سه­ گانه........................................... 82

  جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری..... 83

  جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ... 84

  جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس ­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­ گانه...................................... 85

   

  فهرست نمودارها                                                                                                                     صفحه

   

  نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ ها در گروه­های سه­ گانه................................................ 79

  نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی ­ها در گروه­های سه­ گانه...................................... 79

  نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ فراگیری .......... 80

  نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری ........ 81

  نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ فراگیری ........ 82

  نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ....... 83

  نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی.................... 84

  نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی .................85

   

  فهرست شکل­ ها                                                                                                       صفحه

           

   شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک ­کانالی... 16

  شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

  همکاران 1984.................................................................................................... 18

  شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط........................................................ 69

  شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها........................................................... 69

  شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.............................................................. 70

  شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) ..................................................... 70

  شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن................................................................... 71

  شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­ افزا............................................ 71

  شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­ سنج....................................................................... 72

  خرید

   

  آخرین ویرایش: یکشنبه 20 تیر 1395 01:42 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)

  طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)دسته: مقاله 
  بازدید: 13 بار 
  فرمت فایل: docx 
  حجم فایل: 152 کیلوبایت 
  تعداد صفحات فایل: 3 

  بهترین روش تهیه خمیر کباب کوبیده ویژه مناسب برای مجالس و مهمان های ویژه

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

   بهترین روش تهیه خمیر کباب کوبیده ویژه مناسب برای مجالس و مهمان های ویژه

  مواد لازم:

  1- گوشت چرخ کرده (بهترین قسمت برای کباب ......... است).

  2- پیاز ( بهتر است پیاز از نوع ........ باشد).

  3- نمک

  برای تهیه خمیر کباب کوبیده بی نقص با دقت  به صورت گام به گام با ما پیش بروید :

  1. پیازها را با تیغ ریز چرخ گوشتی چرخ نمایید (می توانید با رنده ریز هم رنده کنید).
  2. با یک پارچه مشبک آب پیاز را بفشارید.
  3. پیازهای آب گرفته شده را در ظرفی پهن کنید و قدری نمک بر روی آن بپاشید و 4 ساعت در یخچال بگذارید.

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  آخرین ویرایش: یکشنبه 13 تیر 1395 07:22 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

  بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95دسته: پزشکی 
  بازدید: 3 بار 
  فرمت فایل: docx 
  حجم فایل: 258 کیلوبایت 
  تعداد صفحات فایل: 65 

  پایان نامه بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95 قابل ویرایش بسیار منظم و تمیز آماده تحویل و صحافی

  قیمت فایل فقط 49,000 تومان

  خرید

  پایان نامه بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

                                                               فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                       صفحه

  چکیده............................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق........................................................................................................2

  مقدمه ............................................................................................................................3

  مدیریت پسماند شهری ........................................................................................................4

  1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .......................................................................4

  1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری .................................................................................6

  1-1-1 تولید .......................................................................................................................6

  1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ............................................................................................6

  1-1-3 جمع‌آوری .................................................................................................................7

  1-1-4 حمل‌ونقل ................................................................................................................8

  1-1-5 پردازش و بازیافت .......................................................................................................8

  1-1-6 دفن نهائی ...............................................................................................................8

  1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان ........................................................9

  1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ..............................................................................................9

  1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ........................................................................................ 11

  1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ...........................................................................................13

  1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ...............................................................................................15

  1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری .................................................................................18

  1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن ........................................................................19

  1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان .......................................19

  1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .........................................................................22

  1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ..................................................................................................23

  1-7-2 استفاده مجدد ..........................................................................................................23

  1-7-3 بازچرخش .................................................................................................................24

  1-7-4 بازیافت ....................................................................................................................24

  1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ...............................................................24

  1-8-1 پردازش در محل ..........................................................................................................25

  1-8-2 آسیاب کردن ...............................................................................................................25

  1-8-3 تفکیک و جداسازی ......................................................................................................25

  1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .........................................................................................26

  1-8-5 کمپوست خانگی ..........................................................................................................26

  1-8-6 سوزاندن ....................................................................................................................26

  1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ..............................................................................27

  1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ...........................................................................................30

  1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی ............................................................................................32

  1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد.................................................................................33

  1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری ........................................................................................34

  1-10-3 بازیافت مواد از زباله ......................................................................................................34

  1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست .............................................................................................35

  1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله................................................................................36

  1-11 بیان مسئله...................................................................................................................36

  1-12 اهداف تحقیق ...............................................................................................................38

  1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective).............................................................................38

  1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ..........................................................................38

  1-12-3 اهداف كاربردی طرح .......................................................................................39

  1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح  ...........................................................................................39

  1-13 پیشینه تحقیق ......................................................................................................39

  فصل دوم روش کار ........................................................................................................42

  2-1 منطقه مورد مطالعه ................................................................................................. 43

  2-2 روش کار ...............................................................................................................43

  فصل سوم یافته‌ها و نتایج ................................................................................................45

  3-1 مدیریت پسماند .......................................................................................................46

  3-2 منابع تولید پسماند ....................................................................................................46

  3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران ............................46

  3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی ..................................................47

  3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...........................................48

  3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ......................................................49

  3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت .........................................................................50

  3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ..........................................................50

  فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ............................................................................................54

  4-1 نتیجه‌گیری ................................................................................................................55

  4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها .......................................55

  4-3 پیشنهادات ...............................................................................................................58

  فصل پنجم منابع ...............................................................................................................60

                                                        فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                     صفحه

  جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ..................................................... 10

  جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................................... 12

  جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ................................................12

  جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) .......................................14

  جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد ................................................. 17

  جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ............................................................. 20

  جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور .................................................................. 21

  جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

  و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ................................................................................. 22

  جدول  9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ............................................................................. 28

  جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ............................................50

  جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها .......................... 57

   

                                              فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                        صفحه

  نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد..................................... 56

  نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ...................................... 56

  نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ............................................ 57

   

   

  قابل ویرایش
  بسیار منظم و تمیز
  آماده تحویل و صحافی

  قابل ویرایش

  بسیار منظم و تمیز

  آماده تحویل و صحافی

  قابل ویرایشبسیار منظم و تمیزآماده تحویل و صحافی

  قیمت فایل فقط 49,000 تومان

  خرید

  آخرین ویرایش: یکشنبه 13 تیر 1395 06:37 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • طرح درس تربیت بدنی 

  طرح درس تربیت بدنی - 10 جسله تمرین فوتبال

  به صورت جدول بندی شده بسیار مرتب

  10 جلسه آموزش فوتبال

  طرح درس تربیت بدنی

  مناسب برای واحد کارآموزی رشته تربیت بدنی

  همچنین مناسب برای مربیان ورزش

  خرید و دانلود محصول

  آخرین ویرایش: یکشنبه 13 تیر 1395 06:20 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • اسماعیل بلبل نژاد چهارشنبه 9 تیر 1395 11:34 ب.ظ نظرات ()

  برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه اولیه و تضمینی باید مراحل زیر را دنبال کنید.

  1- ابتدا در سایت های زیر به عنوان فروشنده فایل یا بازاریاب ثبت نام کنید:

  الف ) ثبت نام در سایت ای تی ال بسیار محبوب

  ب) ثبت نام در سایت محبوب فایل سل

  ج) ثبت نام در سایت همکاری در فروش سیدو

  د) ثبت نام در فایل فروش

  ه) ثبت نام در زپو

  و) ثبت نام در کافه همکار

  2- در مرحله بعد باید یا برای خود کالا (مانند مقاله پایان نامه و ...) پیدا کنید یا برای کالاهای دیگران که در فروشگاه شما هست تبلیغ نمایید که در هر صورت پورسانت مناسبی برای شما دارد.

  برای تبلیغ بهتر باید وبلاگ درست کنید و کالاها را در وبلاگ هایتان تبلیغ نمایید و منتظر فروش آنها بمانید.

  آخرین ویرایش: چهارشنبه 9 تیر 1395 11:36 ب.ظ
  ارسال دیدگاه