مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

جمعه 30 فروردین 1398 03:23 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-اعتماد-اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 124
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

فرمت: doc , word
تعداد صفحات : 40
پیشینه داخلی و خارجی دارد (از 1390 تا 1397).
دارای منابع جدید و به روز
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
فاقد غلط املایی.
آماده چاپ و ارئه.
بخشی از متن فایل :

اعتماد اجتماعی

مفهوم اعتماد

اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیرییک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد. اعتماداساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابرپیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا بهعملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختیدارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.اعتماد می تواند معطوفبه نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخصاز آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان.اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی کهفعالیت‌هایش در معرض دید نیست، نداریم پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برایاعتماد نه فقدان قدرت، بلکهکمبود اطلاعات کامل است (گدینز، 1990).

به طور کلی روانشناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردیتوصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، مخصوصا مدیریت بازرگانیفرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت ورفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (آتکینسون، 2003). اعتماد کلید اصلیبرای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه‌های مختلف است. اعتماد دانش یا عقیده ایاست که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد به انجامآن است. (لوی،1999) روتر[1] اعتماد را به عنوان انتظاراتکلی که می توانیم به گفتار، وعده‌ها، عبارت‌های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم،تعریف می نماید.. چارلتون می گوید: رهبران به کارکنان اعتماد می کنند برای این کهکاری را که نیاز دارند انجام شود، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردارنیاز دارند.مدیریت بر مبنای اعتماد، تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود بهکار می گیرند، اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش دادو در جایگاه‌های مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است(احمدی ، 43:1383).

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همهافراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندیسازمانی[2] ،رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر- عضوو توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تائید شده است که اعتماد بهعنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بینعاملان اعتماد و کاهش هزینه‌های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند، عمل می کند.(بیجیل اسما، 2003) مدل‌های مدیریت ریسک[3] یک سازمان را قادر می سازد کهتوانایی‌های سازمان را برای موفقیت در استراتژی‌ها و رسیدن به اهداف شناسایی و پیشبینی نماید. این استراتژی‌ها نیازمند محیطی است که افراد در آن محیط مسوولیت پذیرباشند و برای رسیدن به پیامدهای خوب، از خود توانایی و انعطاف پذیری نشان دهند وچنین امری نیازمند جوی آکنده از اعتماد متقابل میان کارکنان و مدیران است.(وارا،2000). اعتماد به عنوان یک متغیر اصلی در تعداد زیادی از نظریات مدیریتی ورهبری نقش ایفا می کند، اگرچه این متغیر به صراحت در این نظریات بیان نگردیده است.از جمله این نظریات می توان به تئوری Xو Y مکگریگور، سیستم‌های مدیریتی لیکرت، نظریات آرجیس، مطالعات دانشگاه میشیگان، مدلفیدلر، تعامل رهبر - اعضا[4] ، مدلرهبر - مشارکت وروم و یتون[5] ، رهبری کاریزماتیک و رهبری تحول گرا اشارهنمود. متغیرهای زیادی در مدیریت و رهبری وجود دارد که در آنها سازه اعتماد به شکلمحسوسی تاثیرگذار است و یا این متغیرها بر متغیر اعتماد تاثیر گذار هستند. از جملهاین متغیرها می توان به ارتباطات، رهبری، تصمیم گیری، شهروندی، مدیریت ریسک،کنترل، رضایت شغلی، استرس، فرهنگ سازمانی، یادگیری و ادراک اشاره نمود. اعتمادانتظار مثبتی[6] است كه دیگران در برابر آن فرصت طلبانه[7] عمل نمی‌كنند(روسیاو، 1988، 393-404). مهم ترین عناصری كه در این تعریف به چشممی‌خورد آشنایی و ریسك می‌باشد. عبارت انتظار مثبت در این تعریف، آشنایی و شناختنسبت به طرف مقابل را یاداوری می‌كند. اعتماد یك فرایند وابسته به تاریخ است ومبتنی بر نمونه‌های مربوط ولی محدود تجارب ما می‌باشد (رمپل،1985، 96). واژه فرصت طلبی نیز منوطبه هرگونه خطر ذاتی و آسیب پذیری در یك رابطه توام با اعتماد است(روتر،1980،96).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

[1]Rotter

[2]rganization citizenshipbehavior

[3]Riskmanagement

[4]Leader-Member Exchange Theory

[5]Victor Vroom & Phillip Yetton

[6]Positive expectation

[7]opportunistically

..........................

.............

.....

پیشینه پژوهش :

رنجبر و همکاران (1397) در تحقیقی با عنوان" رابطه اعتماداجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله" به این نتیجهرسیدند كه اعتماد اجتماعی مهم ترین عامل پیش بینی کننده تغییرات قصد آمادگی و قصد آمادگیواسطه میان ارتباط اعتماد اجتماعی با رفتارهای واقعی آمادگی در مردم تهران است. تغییردادن رفتار آمادگی در برابر زلزله با توجه هم زمان به ویژگیهای فردی و روابط موجوددر شبکه های اجتماعی اعضای جامعه امکان پذیر است؛ بنابراین، یکی از راههای مؤثر درجهت افزایش مطلوب قصد و رفتار آمادگی مردم در برابر زلزله، ارتقای سطح اعتماد در جامعهاست.

سبحانی و همکاران (1396) در تحقیقی با عنوان" کارکردهایاجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی" به این نتیجه رسیدند كه میانگیناعتماد اجتماعی در حالت کلی آن برای افراد شرکت کننده در ورزش همگانی (2.96) بیشتراز میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکت کننده در آن (2.84) می باشد و این تفاوت ازنظر آماری معنادار است، بدین معناکه می توان گفت شرکت در ورزش همگانی با میزان اعتماداجتماعی جوانان مورد پژوهش هم بستگی دارد. همچنین، در بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی مشخصگردید که تفاوت میانگین دو گروه در مورد متغیرهای اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافتهاز نظر آماری معنادار می باشد، اما در مورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تاثیر معناداریمشاهده نمی شود.

..............................................

منابع و ماخذ

منابع فارسی

- سبحانی، بهمن و هاشمی، سیدضیا(1396) ، کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی. مطالعاتمدیریت ورزشی، دوره 9 , شماره 42، صص 185-202.

- بیدل، پریناز (1395). رابطه اعتماداجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی، انتظام اجتماعی, دوره 8 , شماره 1. صص59-88.

- پیشوایی، ملیحه، ادهمی، عبدالرضا، پوریوسفی،حمید، عطاردی، علیرضا، پیشوایی، زینب و باقری، پژمان (1393). اعتماد اجتماعی و عواملموثر بر آن در بین دانشجویان، پژوهش و سلامت، دوره 4، شماره 3. صص 760-769.

- رنجبر، مریم، سلیمانی، علی اكبر، صالح،صدق پور بهرام, محمدی شاه بلاغی، فرحناز, پیتون، داگلاس, نوروزی، مهدی (1397). رابطهاعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله، رفاه اجتماعی.دوره 18، شماره 79. صص 249-278.

- ابتكاری، محمدحسین, احمدی، سیروس, بوستانی،داریوش (1397). تاثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحیروستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت سرمایه اجتماعی. دوره 5، شماره1. صص 135- 166.

....................

........

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، اعتماد اجتماعی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:25 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات