نحوه تایید درخواست لینک وب شما یا قرار دادن آدرس سایت شما در وب ما

شنبه 15 دی 1397 07:49 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
نحوه تایید درخواست لینک ارجاع به وب شما

برای اینکه لینک وبلاگ یا وبسایت شما در سایت ما قرار گیرد یا درخواست لینک شدن شما تایید شود لازم است که :
1- ابتدا وب ما را با نام بهترین فروشگاه ایران در یکی از قسمت های، پیوندهای روزانه یا لینکدانی یا لینکستان یا پیوندهای سایت خود قرار دهید.
2- درخواست بک لینک شدن سایت خود را بفرستید. در درخواست آدرس صفحه ای که میخواهید در سایت ما قرار گیرد به همراه عنوان مورد نظر ارسال کنید.
3- به جای مرحله 2 می توانید در قسمت نظرات سایت خبر لینک شدن سایت ما را بدهید و آدرس و عنوان صفحه ای که میخواهید در وبلاگ ما قرار گیرد را ارسال نمایید تا در اسرع وقت اقدام به لینک وب شما شود.

با تشکر از بازدید کننده و همکاران محترم

آخرین ویرایش: شنبه 15 دی 1397 08:02 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

جمعه 30 فروردین 1398 03:23 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-اعتماد-اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 124
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

فرمت: doc , word
تعداد صفحات : 40
پیشینه داخلی و خارجی دارد (از 1390 تا 1397).
دارای منابع جدید و به روز
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
فاقد غلط املایی.
آماده چاپ و ارئه.
بخشی از متن فایل :

اعتماد اجتماعی

مفهوم اعتماد

اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیرییک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد. اعتماداساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابرپیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا بهعملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختیدارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.اعتماد می تواند معطوفبه نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخصاز آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان.اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی کهفعالیت‌هایش در معرض دید نیست، نداریم پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برایاعتماد نه فقدان قدرت، بلکهکمبود اطلاعات کامل است (گدینز، 1990).

به طور کلی روانشناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردیتوصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، مخصوصا مدیریت بازرگانیفرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت ورفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (آتکینسون، 2003). اعتماد کلید اصلیبرای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه‌های مختلف است. اعتماد دانش یا عقیده ایاست که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد به انجامآن است. (لوی،1999) روتر[1] اعتماد را به عنوان انتظاراتکلی که می توانیم به گفتار، وعده‌ها، عبارت‌های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم،تعریف می نماید.. چارلتون می گوید: رهبران به کارکنان اعتماد می کنند برای این کهکاری را که نیاز دارند انجام شود، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردارنیاز دارند.مدیریت بر مبنای اعتماد، تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود بهکار می گیرند، اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش دادو در جایگاه‌های مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است(احمدی ، 43:1383).

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همهافراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندیسازمانی[2] ،رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر- عضوو توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تائید شده است که اعتماد بهعنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بینعاملان اعتماد و کاهش هزینه‌های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند، عمل می کند.(بیجیل اسما، 2003) مدل‌های مدیریت ریسک[3] یک سازمان را قادر می سازد کهتوانایی‌های سازمان را برای موفقیت در استراتژی‌ها و رسیدن به اهداف شناسایی و پیشبینی نماید. این استراتژی‌ها نیازمند محیطی است که افراد در آن محیط مسوولیت پذیرباشند و برای رسیدن به پیامدهای خوب، از خود توانایی و انعطاف پذیری نشان دهند وچنین امری نیازمند جوی آکنده از اعتماد متقابل میان کارکنان و مدیران است.(وارا،2000). اعتماد به عنوان یک متغیر اصلی در تعداد زیادی از نظریات مدیریتی ورهبری نقش ایفا می کند، اگرچه این متغیر به صراحت در این نظریات بیان نگردیده است.از جمله این نظریات می توان به تئوری Xو Y مکگریگور، سیستم‌های مدیریتی لیکرت، نظریات آرجیس، مطالعات دانشگاه میشیگان، مدلفیدلر، تعامل رهبر - اعضا[4] ، مدلرهبر - مشارکت وروم و یتون[5] ، رهبری کاریزماتیک و رهبری تحول گرا اشارهنمود. متغیرهای زیادی در مدیریت و رهبری وجود دارد که در آنها سازه اعتماد به شکلمحسوسی تاثیرگذار است و یا این متغیرها بر متغیر اعتماد تاثیر گذار هستند. از جملهاین متغیرها می توان به ارتباطات، رهبری، تصمیم گیری، شهروندی، مدیریت ریسک،کنترل، رضایت شغلی، استرس، فرهنگ سازمانی، یادگیری و ادراک اشاره نمود. اعتمادانتظار مثبتی[6] است كه دیگران در برابر آن فرصت طلبانه[7] عمل نمی‌كنند(روسیاو، 1988، 393-404). مهم ترین عناصری كه در این تعریف به چشممی‌خورد آشنایی و ریسك می‌باشد. عبارت انتظار مثبت در این تعریف، آشنایی و شناختنسبت به طرف مقابل را یاداوری می‌كند. اعتماد یك فرایند وابسته به تاریخ است ومبتنی بر نمونه‌های مربوط ولی محدود تجارب ما می‌باشد (رمپل،1985، 96). واژه فرصت طلبی نیز منوطبه هرگونه خطر ذاتی و آسیب پذیری در یك رابطه توام با اعتماد است(روتر،1980،96).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

[1]Rotter

[2]rganization citizenshipbehavior

[3]Riskmanagement

[4]Leader-Member Exchange Theory

[5]Victor Vroom & Phillip Yetton

[6]Positive expectation

[7]opportunistically

..........................

.............

.....

پیشینه پژوهش :

رنجبر و همکاران (1397) در تحقیقی با عنوان" رابطه اعتماداجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله" به این نتیجهرسیدند كه اعتماد اجتماعی مهم ترین عامل پیش بینی کننده تغییرات قصد آمادگی و قصد آمادگیواسطه میان ارتباط اعتماد اجتماعی با رفتارهای واقعی آمادگی در مردم تهران است. تغییردادن رفتار آمادگی در برابر زلزله با توجه هم زمان به ویژگیهای فردی و روابط موجوددر شبکه های اجتماعی اعضای جامعه امکان پذیر است؛ بنابراین، یکی از راههای مؤثر درجهت افزایش مطلوب قصد و رفتار آمادگی مردم در برابر زلزله، ارتقای سطح اعتماد در جامعهاست.

سبحانی و همکاران (1396) در تحقیقی با عنوان" کارکردهایاجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی" به این نتیجه رسیدند كه میانگیناعتماد اجتماعی در حالت کلی آن برای افراد شرکت کننده در ورزش همگانی (2.96) بیشتراز میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکت کننده در آن (2.84) می باشد و این تفاوت ازنظر آماری معنادار است، بدین معناکه می توان گفت شرکت در ورزش همگانی با میزان اعتماداجتماعی جوانان مورد پژوهش هم بستگی دارد. همچنین، در بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی مشخصگردید که تفاوت میانگین دو گروه در مورد متغیرهای اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافتهاز نظر آماری معنادار می باشد، اما در مورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تاثیر معناداریمشاهده نمی شود.

..............................................

منابع و ماخذ

منابع فارسی

- سبحانی، بهمن و هاشمی، سیدضیا(1396) ، کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی. مطالعاتمدیریت ورزشی، دوره 9 , شماره 42، صص 185-202.

- بیدل، پریناز (1395). رابطه اعتماداجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی، انتظام اجتماعی, دوره 8 , شماره 1. صص59-88.

- پیشوایی، ملیحه، ادهمی، عبدالرضا، پوریوسفی،حمید، عطاردی، علیرضا، پیشوایی، زینب و باقری، پژمان (1393). اعتماد اجتماعی و عواملموثر بر آن در بین دانشجویان، پژوهش و سلامت، دوره 4، شماره 3. صص 760-769.

- رنجبر، مریم، سلیمانی، علی اكبر، صالح،صدق پور بهرام, محمدی شاه بلاغی، فرحناز, پیتون، داگلاس, نوروزی، مهدی (1397). رابطهاعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله، رفاه اجتماعی.دوره 18، شماره 79. صص 249-278.

- ابتكاری، محمدحسین, احمدی، سیروس, بوستانی،داریوش (1397). تاثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحیروستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت سرمایه اجتماعی. دوره 5، شماره1. صص 135- 166.

....................

........

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، اعتماد اجتماعی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:25 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

جمعه 30 فروردین 1398 03:22 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-رضایت-از-زندگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 120
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

تعداد صفحات : 52

فرمت : word

پیشینه تحقیق : دارد (بین سال های 1389 تا 1397)

منابع فارسی و انگلیسی به روز

مبانی نظری بسیار کامل

پاورقی و ارجاعات کاملا استاندارد.

فاقد غلط املایی و نگارشی.

بخشی از متن :

رضایت از زندگی:

   برخی كیفیت زندگیرا به مثابه رضایت از زندگی آورده‌اند یعنی این كه افراد بطور كلی از زندگیشانرضایت داشته باشند. كاتر[1] ( 1985) كیفیت زندگیرا به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌كند كه نیازها خواست‌هاو ترجیحات سبك زندگی و سایر عوامل ملموس را كه بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیردارند در بر می‌گیرد( غفاری، 1388؛5) اینگلهارت رضایت از زندگی را به عنوان مهم‌ترینشاخص سازنده بر می‌شمارد( اینگلهارت، 1373؛44). كمپل[2] و همكارانش كیفیتزندگی را رضایت از زندگی[3] در حیطه‌های خاصی می‌دانستندآنها حیطه‌های كار، مسكن، سلامتی، همسایگی، دوستی‌ها، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطحتحصیلات و پس‌انداز را مولفه‌های كیفیت زندگی قلمداد می‌كنند( فتوت، 1390؛158) واحساس رضایت از زندگی شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی اركان كلی رضایت از زندگی می‌باشد.همچنین سینیتا و هایندس[4] كیفیت زندگی رابرداشت و ارزیابی مثبت یا منفی فرد از خصوصیات زندگی خود و میزان رضایت كلی خود اززندگی می‌دانند(‌همان، 159) .غلامرضا غفاری (1388؛4)در اثر خویش تحت عنوان « كیفیتزندگی شاخص توسعه اجتماعی» ضمن بر شمردن رضایت زندگی به عنوان مولفه اصلی كیفیتزندگی به چهار نوع رضایت از زندگی اشاره دارد:

رضایت ناشی از داشتن[5]: كه متاثر از میزانبرخورداری افراد از امكانات می‌باشد.

رضایت ناشی از ارتباط[6]: كه معطوف به روابطاجتماعی است.

-رضایت ناشی از بودن[7]: پنداشت فرد نسبت بهخویشتن و تعریف از كیستی خود كه دلالت بر  معناداری و كنترل بر زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

   - رضایت ناشی ازاقدام و عمل[8]: كه بیشتر معطوف بهچگونگی زمان در اختیار در قالب اوقات فراغت می‌شود.

 بطور كلی رضایت از زندگی مبتنی بر درك فرد از وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی ومحیطی خود و احساس رضایت‌مندی و شادمانی از بودن در این وضعیت می‌باشد و براساستلقی كلی از خشنودی و یا ناخرسندی از زندگی و بر اساس ارضاء نیازهای اساسی و هم‌‌چنینتناسب بین اهداف شخص و وسایل دستیابی به آن اهداف مفهوم‌پردازی می‌شود. لذا رضایتزندگی بعد ذهنی كیفیت زندگی است و سازه كیفیت زندگی مقوله‌ای عام‌تر از كیفیتزندگی می‌باشد.

سعادتمندی:

    یكی دیگراز مفاهیمی كه به مفهوم كیفیت زندگی بسیار نزدیك است و بعضاً سبب تداخل مفهومی باسازه كیفیت زندگی می‌شوداحساس سعادتمدنی[9] می‌باشد كه به چگونگی ارزیابی فرداز زندگی اشاره داردودربرگیرندهمتغیرهایی ازقبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از كار ومتغیرهای روانشناختی چون فقدان افسردگی واضطراب و وجودعواطف و خلقیات مثبت می‌شود.احساس رضایت از زندگی بسیار نزدیك با این مفهوم می‌باشد چرا كه هردوبه بعدذهنیكیفیت زندگی اشاره دارندوآن رابایدبعنوان یكی ازمعرفهای احساس  سعادتمندی به حساب آورد[1]-Cutter

[2]-Campel

[3]-Life satisfaction

[4]-Synthia&hinds

[5]-Having

[6]-Relating

[7]-Being

[8]-Action

[9]-Well- being

....................................................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از پیشینه تحقیق :

آهنچیان و همکارانش (1396) در تحقیقی باعنوان "تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجیرضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد" به این نتیجه رسیدند که تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت اززندگی معنادار است ولی با شادکامی ذهنی معنادار نمی باشد. همچنین رضایت شغلی نقشمیانجی در تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، رهبریاخلاقی به صورت مستقیم و با واسطه رضایت شغلی بر رضایت از زندگی پرستارانتأثیرگذار بود. بنابراین اخلاقیات و رهبری اخلاق مدار در بیمارستان، ضمن بهبودمحیط و بستر سازمانی، باعث افزایش رضایت از زندگی پرستاران می شود.

رضاپورفردیان و همکارانش (1397) درتحقیقی با عنوان "مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ورضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی قراری جنسیتی" به این نتیجه رسیدند که میزان حمایت اجتماعی ادراک شده میانافراد مبتلا به بی قراری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد متفاوت است، اما میزان رضایتاز زندگی میان این افراد، تفاوت معناداری ندارد. همچین میزان حمایت اجتماعی ادراک شدهازطرف خانواده و دوستان و نیز رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی قراری جنسیتی کهدوره درمان تغییر جنسیت را تمام کرده اند، بیشتر از سایر آزمودنی هاست. بر اساس اینیافته ها، عمل جراحی تغییر جنسیت برای این افراد پیشنهاد می شود، البته با توجه بهمحدودبودن نمونه، تعمیم دادن نتیجه ها باید با احتیاط صورت بگیرد.

................

......

..

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از منابع :

آرمان، فاطمه(1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در شهروندان، پایان‌نامهكارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران.

رضاپورفردیان و همکارانش(1397)، مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلابه بی قراری جنسیتی. جامعه شناسی کاربردی، دوره 29, شماره 3، صص 87-100.

خانجانی و همکارانش (1397)، بررسی تاثیربرنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش بینیو رضایت از زندگی زنان بی سرپرست. روان پرستاری، دوره 6, شماره 2، صص 1-10.

آهنچیان و همکارانش (1396). تأثیررهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستانهای خصوصی شهر مشهد. پژوهش های مدیریت عمومی, دوره 10, شماره 38،صص 171-196.

حیدری، مرضیه (1396)، بررسیروابط چندگانه میان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی با بهبود کیفیت زندگیزناشویی زنان متاهل شهرستان آباده.زن و جامعه، دوره 8، شماره 4، صص 205-228.

عرب زاده، مهدی, نعیمی، قادر, پیرساقی، فهیمه(1396)، پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامیو هوش معنوی. رویش روانشناسی، دوره 6، شماره 1،صص 25-44.

..........................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، رضایت از زندگی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:23 ب.ظ

 

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت فروش

پنجشنبه 29 فروردین 1398 11:06 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
پروژه-مهندسی-نرم-افزار-تجزیه-و-تحلیل-سیستم-مدیریت-فروش
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت فروش
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc,mdl
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 316
قیمت: 15000 تومان

بخشی از متن:

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت فروش

سناریو دارد.
یوزکیس دیاگرام دارد.
نمودار توالی دارد.
کلاس دیاگرام دارد.
نمودار وضعیت دارد.
فایل رشنال رز دارد.
تعداد صفحات : 14
سناریو:

مشتری تقاضای خرید محصولات مورد نظر خود را طی تماس تلفنی ، یا از طریق مسئولبازاریابی و یا مراجعه حضوری به واحد بازرگانی اعلام می دارد.

مسئول فروش پس از بررسی موجوی انبار اقدام به صدور ثبت سفارش نموده و ثبتسفارش مذكور را برای مسئول مالی بازرگانی ارسال می نماید.

مسئول مالی بازرگانی ، وضعیت حساب مشتری را بررسی نموده و با توجه به سقفاعتبار وی اظهار نظر خود را به مدیریت بازرگانی ارسال می نماید.

مدیر بازرگانی در مورد ارسال سفارش تصمیم گیری نموده و به مسئول فروش ابلاغ مینماید.

مسئول فروش ، ثبت سفارش تأیید شده را جهت ارسال محصول به انبار می فرستد وهماهنگی لازم را با باربری انجام می دهد.

انباردار مطابق ثبت سفارش محصول مورد نظر را برای مشتری ارسال كرده و مداركلازم را صادر و برای واحد بازرگانی ارسال می نماید.

مسئول مالی بازرگانی فاكتور محصولات ارسالی را صادر و برای مشتری ارسال مینماید.

مسئول فروش تأییدیه رسید محصولات را از مشتری اخذ وآن را ثبت می نماید.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:20 ب.ظ

 

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمه

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:58 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
پروژه-مهندسی-نرم-افزار-تجزیه-و-تحلیل-سیستم-بیمه
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc,mdl
حجم فایل: 92
قیمت: 10000 تومان

بخشی از متن:
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمه

سناریو دارد.
فایل رشنال رز دارد.
سناریو:
1- بیمه شونده به شرکت بیمهمراجعه می کند.
2-کارمند بیمه (اکتور سطح1) فرم بیمه را به بیمه را به بیمه شونده می دهد.
3-بیمه شونده فرم را پرمی کند.
4-کارمند بیمه اطلاعات راوارد سیستم می کند.
5-سیستم با توجه به پایگاهداده خود اطلاعات را تجزیه تحلیل کرده و در صورت نداشتن خطا اطلاعات ثبت و شمارهبیمه برگردانده می شود.
6- کارمند بیمه اطلاعات رابه واحد صدور دفترچه ارسال می کند.
7- سیستم صدور دفترچهاطلاعات ارسالی را بررسی می کند که تا به حالدفترچه ای صدور نشده باشد.
8- سیستم عملیات صدور دفترچهرا آغاز می کند.
9- تاریخ صدور و انقضا ودیگر اطلاعات لازم در سیستم بیمه ذخیره می شود.
10- وقتی دفترچه آماده و چاپشد، کارمند بیمه آن را تحویل بیمه شونده میدهد.
.........

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پروژه ، مهندسی نرم افزار ، تجزیه و تحلیل ، سیستم بیمه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:59 ب.ظ

 

مستندات پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:55 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
پروژه-مهندسی-نرم-افزار-تجزیه-و-تحلیل-سیستم-مشاور-املاک
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 28
قیمت: 10000 تومان

بخشی از متن:

مستندات پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک
سناریو دارد.
نمودار اکتور دارد.
نمودار یوزکیس دارد.
نمودار توالی دارد.
تعداد صفحات : 17
فرمت : word
قابل ویرایش

در این پروژه مشتری را بهعنوان ACTOR معرفی می كنیم. كسی كه به مشاوراملاك مراجعهمی كند و یكی از تقاضاهای زیر را مطرح می كند كه USE CASE  های این سیستم را شامل می شود:

1-تقاضای خرید

2-تقاضای فروش

3-تقاضای اجاره (رهن)

كه این تقاضاها می تواندخرید ، فروش یا اجاره خانه ، مغازه و یا تقاضای خرید یا فروش زمین را باشد .

بعد از بررسی صورت گرفته و انتخابملك مورد نظر از طرف مشتری قولنامه تنظیم می شود و به امضاء می رسد و در ثبت اسنادو املاك ثبت می شود.

 مقدمه:

بحث مهندسی نرم افزار یكیاز مباحث مهم درطراحی نرم افزار وسیستم كامپیوتری می باشد كه می توان با یك تحلیلدرست بسیاری از مشكلات سیستمهای جاری راحل كرد و قدم های مثبتی را در زمینه های مكانیزهكردن مكان ها و شركت ها و اداره ها ی مختلف را فراهم كرد.

دراین پروژه سعی شده استمباحثی را در زمینه سیستم مشاور املاك ارایه كنم و هدف خود را نیز می توان بصورت زیرتشریح كرد :

مشاور املاك یكی از مكان هاییمی باشد كه بیشتر مردم با آن سرو كار دارند و می توان با یك سیستم درست خدمات آسانیرا به مشتریان ارایه كرد.

در این سیستم مشتری را یك (ACTOR) معرفی می كنیم كه تقاضاهای مختلفی مانندخرید ،فروش، اجاره (رهن) مكانی رامی دهد و بعد از بررسی در دفتر ثبت ملك انتخابیمورد انتظار را ارایه می دهیم و مشتری براساس پیشنهادات یكی را انتخاب می كند.

دراین پروژه با تحلیل و بررسیدرست به اجرایی كردن سیستمی كامپیوتری برای مشاوراملاك روبه رو هستیم كه كارهاییاز قبیل ثبت ملك یا جستجوی ملك را بتوان با سیستم كامپیوتری انجام داد .

 مشکلات سیستم جاری:

ازمشكلات سیستم جاری مشاور املاك می توان به موارد زیر اشاره كرد:

............................

نتیجه گیری :

................

پروژه مهندسی نرم افزار

تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مستندات ، پروژه ، مهندسی نرم افزار ، تجزیه و تحلیل ، سیستم ، مشاور املاک ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:57 ب.ظ

 

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل کامل و مکانیزه سازی سیستم داروخانه

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:53 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
تجزیه-و-تحلیل-کامل-و-مکانیزه-سازی-سیستم-داروخانه
تجزیه و تحلیل کامل و مکانیزه سازی سیستم داروخانه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc,mdl,ppt,pdf,jpg
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 3183
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل کامل و مکانیزه سازی سیستم داروخانه


سناریو کامل با فرمت word دارد.(قابل ویرایش)
سناریو کامل با فرمت pdf دارد.
یوزکیس دیاگرام دارد.
نمودار اکتور دارد.
دیاگرام متن دارد.
نمودار فعالیت دارد (اکتیویتی دیاگرام).
نمودار حالت دارد.
دارای پاورپوینت ارائه در 45 اسلاید همراه با افکت گذاری زیبا و قابل ویرایش
دارای فایل کامل رشنال رز
فرمت های موجود در فایل :
.doc
.pdf
.mdl
.jpg
.ppt
کل پروژه قابلیت ویرایش را دارد.
این پروژه بسیار کامل و کم نظیر در نوع خود بوده و کاملا آماده ارائه بی نقص و گرفتن نمره 20 است.
بخشی از متن سناریو :

سناریو

مورداستفاده : ارسال نسخه های بیماران به بیمه

شرحمختصر از UC : این مورد استفاده به صورت ماهانه لیستیتوسط کاربر آماده سازی تهیه می شود و جهت تائید و امضاء به دکتر داروخانه ارجاعداده می شود .

پیش شرط : قرارداد با سازمان بیمه ای قبلاً باید بسته شدهباشد .

سناریو اصلی :    

0.     شروع

1.     انتهای هرماه کاربر آماده سازی فرم های بیمه را از دکتر داروخانه دریافت می نماید .

2.     دکتر داروخانهفرم نسخه های ارسالی بیمه به سازمان بیمه را به کاربر آماده سازی تحویل میدهد .

3.     کاربرآماده سازی فرم ها را طبق نسخه های موجود پر میکند و به دکتر ارجاع میدهد .

4.     دکترداروخانه فرمها را تائید کرده و پس از امضاء به کاربر آماده سازی ارجاع میدهد .

5.     کاربرآماده سازی فرمها را به سازمان انتقال میدهد .

سناریوهای فرعی : کاربر آماده سازی فرم ها را اشتباه پرکرده باشد .

شرح مختصر : این سناریو فرعی در مرحله 3 و 4 سناریو اصلی پساز بررسی فرم نسخه های ارسالی بیمه به سازمان بیمه می توان رخ بدهد .

مراحل سناریوهای فرعی 1 :

1-  دکترداروخانه فرم را به کاربر آماده سازی پس میدهد .

2-  کاربرآماده سازی فرم را اصلاح میکند .

3-  مرحله 4سناریو اصلی انجام میشود .

پیش شرط : ندارد .

 مورداستفاده : پرداخت وجه بابت تسویه حساب

شرحمختصر از UC : این مورد استفاده جهت تسویه فاکتورهایدریافتی بابت داروها و لوازم بهداشتی  خریداری شده برای داروخانه .

پیش شرط : داروها و لوازم بهداشتی  خریداری شده تحویل داروخانه شده باشد .

سناریو اصلی :    

0.     شروع

1.     شرکتتولید کننده پس از ارسال داروها به داروخانه فاکتور فروش را توسط نماینده شرکت بهکاربر مالی داروخانه ارسال می نماید .

2.     کاربرمالی پس از چک کردن فاکتور فرم دستور پرداخت و پس از امضاء اول چک آن را به دکترداروخانه ارجاع میدهد .

3.     دکترداروخانه فرم دستور پرداخت و چک را امضاء کرده و به کاربر مالی عودت میدهد .

4.     کاربرمالی پس از ضرب مهر داروخانه آن را به نماینده شرکت میدهد .

سناریوهای فرعی : دکتر داروخانه امضاء نکرده باشد .

شرح مختصر : این سناریو فرعی در مرحله 2 و 3 سناریو اصلی پساز بررسی فرم دستر پرداخت و چک  می توان رخبدهد .

مراحل سناریوهای فرعی 1 :

1-   کاربر مالی فرم دستور پرداخت و چک را به دکتر داروخانه عودتمیدهد .

2-   دکتر داروخانه در صورت امضاء نکردن هر یک از فرم ها آنها راامضاء و به کاربر مالی ارسال میکند  .

3-   مرحله 3 سناریو اصلی انجام میشود .

پیش شرط : ندارد .

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پروژه ، مهندسی نرم افزار ، تجزیه و تحلیل ، مکانیزه سازی ، سیستم داروخانه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:55 ب.ظ

 

راهنمای پودمان ششم نقشه کشی کاروفناوری هفتم رسم فنی سه نما

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:50 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
راهنمای-پودمان-ششم-نقشه-کشی-کاروفناوری-هفتم-رسم-فنی-سه-نما
راهنمای پودمان ششم نقشه کشی کاروفناوری هفتم رسم فنی سه نما
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPTX
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 2341
قیمت: 5000 تومان

بخشی از متن:

راهنمای پودمان 6 نقشه کشی کاروفناوری هفتم رسم فنی سه نما

محتوای محصول :
فایل پاورپوینت به همراه فایل ورد (word) آموزش نقشه کشی (رسم فنی : سه نما)
فرمت فایل : pptx + .docx. (پاورپوینت + ورد)
تعداد صفحات : 6
تعداد اسلایدها : 8
همراه با تصاویر متحرک و فیلم های آموزشی بسیار جالب
فهرست مطالب :
نمای روبرو یا جلو
نمای جانبی یا کنار
نمای بالا یا سر
نمایش خط ندید در نمای جانبی
ترسیم تصویر (نما) از جلو
ترسیم تصویر (نما) از بالا

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پودمان ششم ، نقشه کشی ، کاروفناوری هفتم ، رسم فنی ، سه نما ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:53 ب.ظ

 

پایان نامه ارشد علوم سیاسی تاثیر پذیرش پروتکل الحاقی بر حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:48 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
تاثیر-پذیرش-پروتکل-الحاقی-بر-حاکمیت-ملی-جمهوری-اسلامی-ایران
تاثیر پذیرش پروتکل الحاقی بر حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 179
حجم فایل: 3233
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:

پایان نامه ارشد علوم سیاسی تاثیر پذیرش پروتکل الحاقی بر حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 179
فرمت : pdf
مناسب برای استفاده به عنوان منبع پژوهش
مناسب برای دانشجویان و محققان علوم سیاسی
مقدمه :
انرژی هسته‌ای به عنوان فناوری مادر، در توسعه کشورها اثری قاطع دارد اما به واسطه کاربرد دوگانه (صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز) این فناوری، از همان ابتدا نوعی بدبینی نسبت به کشورهایی که به دنبال دستیابی به این فناوری ارزشمند بوده‌اند وجود داشته است. این بدبینی سرآغاز ایجاد و گسترش رژیم تبعیض‌آمیزی در حقوق بین‌الملل شد تا همواره برای کشورهای در حال توسعه، در مسیر استفاده از این فناوری موانع و مکانیزم‌های کنترلی حساسی ایجاد شود و به این بهانه دولت‌های هسته‌ای برای مداخله، کارشکنی و نقض حاکمیت ملی کشورهای در حال توسعه، توجیهی داشته باشند. حقوق بین‌الملل انرژی هسته‌ای با معاهده NPT متولد شد و جهت‌گیری متعادل این پیمان و توجه نسبی به حقوق کشورهای در حال توسعه موجب پیوستن قریب به اتفاق کشورهای جهان، از جمله ایران، به آن شد. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب اسلامی به علت ماهیت انقلابی خود و عدم پذیرش نظم مطلوب قدرت‌های جهانی، با کارشکنی‌ها و ناملایمات زیادی در مسیر تکمیل فناوری هسته‌ای خود روبرو بوده است و با استناد به این معاهده بر حقوق هسته‌ای خویش در مقابل فشارهای ناموجه قدرت‌های غربی مقاومت می‌کند. با سر برآوردن پروتکل الحاقی در عرصه حقوق بین‌الملل انرژی هسته‌ای که شاید بتوان آن را تبلور نیات واقعی و مداخله‌گرانه و انحصارطلبانهقدرت‌های هسته‌ای دانست، دیگر خبری از حقوق هسته‌ای کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست و هر چه هست تعهد، بازرسی، مداخله، تبعیض و... است. ایران بیش از یک دهه تحت فشار شدید دول غربی برای پذیرش سریع و بی‌قید و شرط این پروتکل قرار داشته و موضوع پذیرش پروتکل الحاقی حساس‌ترین عرصه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران خارجی کشور بوده و بی شک مسیر تعامل کشور با جامعه بین‌المللی را تا حد زیادی مشخص می‌کند. نقطه تمرکز پژوهش حاضر بررسی تأثیرات منفی پذیرش این پروتکل بر حاکمیت ملی کشور بوده و می‌خواهیم نشان دهیم که پروتکل الحاقی چگونه در موارد عدیده‌ای حاکمیت ملی و حقوق هسته‌ای کشور را نقض می‌کند و هزینه‌های سنگین امنیتی، سیاسی و نظامی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پایان نامه ارشد ، علوم سیاسی ، پروتکل الحاقی ، حاکمیت ملی ، جمهوری اسلامی ایران ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:50 ب.ظ

 

بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:45 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-روابط-سیاسی-کردستان-عراق-و-اسرائیل-بعد-از-سقوط-صدام-و-پیامدهای-آن-بر-امنیت-ملی-ایران
بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 1175
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

تعداد صفحات : 163
فرمت : pdf
محقق : سید مجید زمانی
رساله دکتری علوم سیاسی
مناسب برای استفاده به عنوان منبع پژوهش
مناسب برای دانشجویان و محققان رشته علوم سیاسی
کردهای عراق که پس از جنگ، زمان را برای افکارآزادی خواهانه خود مناسب می دیدند، خواهان گسترش تعاملات دیپلماتیک برای خروج از انزوای سیاسی خود بودند، و در این مسیر اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه می تواند هم پیمانی استراتژیک برای کردها بوده و اسرائیل با حضور دراقلیم کردستان عراق اهداف خود را در راستای سیاست خارجی و درحوزه نظامی و امنیتی را دنبال می نماید، و این حضور به عنوان یک چالش امنیتی برای ایران در حال کنونی و آینده تبدیل شده است. لذا کاوش راهبردی و آسیب شناسانه، براساس عوامل موثر بر سیاست خارجی اسرائیل درشمال عراق، و بررسی تاثیرات این سیاستها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی این پایان نامه می باشد، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی وتوصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی اسرائیل دراقلیم کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و یا اینکه این سیاست چه پیامدهای مطلوب ویا نامطلوبی را برامینت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در خصوص پایان‌نامه پیش رو علاوه بر مقدمه و لیست منابع در پنج فصل سازماندهی شده است، فصل اول کلیات طرح پروژه و فصل دوم مطالعات نظری وفصل سوم به بررسی تاریخچه روابط سیاسی اسرائیل با کردستان عراق پرداخته شده و در فصل چهارم به بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام پرداخته ودرفصل پنجم به به بررسی پیامدهای امنیت ملی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری انجام گردیده است. این تحقیق بادغدغه یادشده درپایان درپی آن است که بتواند ضمن ترسیم منافع مشترک اقلیم کردستان عراق و اسرائیل ملاحظات امنیتی ج .ا .ا راتبیین نماید. 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: رساله ، علوم ، سیاسی ، روابط سیاسی ، کردستان عراق ، اسرائیل ، سقوط صدام ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:48 ب.ظ

 

کاربرد روش مقایسه ای کیفی در الگوبندی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:43 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
کاربرد-روش-مقایسه-ای-کیفی-در-الگوبندی-رفتار-انتخاباتی-مردم-ایران-در-انتخابات-1392-ریاست-جمهوری
کاربرد روش مقایسه ای کیفی در الگوبندی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات 1392 ریاست جمهوری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 370
حجم فایل: 4168
قیمت: 30000 تومان

بخشی از متن:

کاربرد روش مقایسه ای کیفی در الگوبندی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری اسلامی

تعداد صفحات : 370
فرمت: PDF
نگارنده : حمید عزیزیان شریف آباد
رساله دکتری علوم سیاسی
مناسب برای استفاده به عنوان منبع تحقیق
مناسب برای دانشجویان علوم سیاسی
امکان دانلود متن کامل وجود دارد.

چکیده

مسئله و دغدغه این تحقیق؛ «پیش بینی» رفتار انتخاباتی مردم ایران است. اصولا بررسی رفتار انتخاباتی رای دهندگان کاری بسیار دشوار می باشد، چراکه متغیرهای مستقل بسیاری در حوزه های مختلفی مثل علم سیاست، جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی در جهت دهی به رفتارهای انتخاباتی مردم موثر هستند. تقاطع مجموعه ای از شرایط در زمان و مکان- و نه تاثیرات مجزا و مستقل این شرایط- است که تغییرات کلان یا تصمیمات کلان را می سازند. تحقیق حاضر در نظر دارد با استفاده از رهیافت کلان نظری «رئالیسم انتقادی» و روش «جبر منطقی(بول)» و با کاربرد روش مقایسه ای کیفی (qca)، الگویی تحلیلی را بوجود بیاورد که بتواند همزمان رهیافتهای کیفی و کمی را به کار ببندد، تعداد متغیرهای زیاد و با ماهیت های متفاوت را تحلیل نماید، همزمان قابلیت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ریاضیات منطقی برای تحلیل و نرم افزارهای آماری کمی برای سنجش نظریه ها را داشته باشد و نهایتا بتواند از همه این قطعات مجزا استفاده کرده و سیستمی اجرایی و عملیاتی برای پیش بینی نتایج انتخابات را بوجود بیاورد. فرضیه این تحقیق این است که با بررسی عمیق و کیفی یک فرد رای دهنده و مقایسه استقرایی ویژگی های روانی، سبک زندگی و گفتمانی وی با کسانی که در دوره های قبلی انتخابات(1388-1376) مشابه یا متفاوت با وی رای داده اند، می توان به «فرمول هایی» رسید که جهت رای دهی آن رای دهنده را «تبیین» نموده و با تعمیم کمی این فرمول ها به کل جمعیت کشور، انتخابات بعدی را پیش بینی نمود. در این تحقیق؛ این روش در مورد انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری اسلامی ایران مورد آزمایش قرار گرفت و علیرغم محدودیتهای فراوان، توانست در محدوده خطای تعیین شده آراء اصلاح طلبان، اصولگرایان و آراء خاموش را پیش بینی نماید. مهمتر از آن اینکه با توجه به اینکه تا چند روز مانده به روز انتخابات، نظرسنجی ها از 60 درصد رای دهندگان تصمیم نگرفته گزارش می دادند، توانست جهت رای دهی 59 درصد از این دسته افراد را پیش بینی نماید.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: روش مقایسه ای ، کیفی ، الگوبندی ، رفتار انتخاباتی ، مردم ایران ، انتخابات ، ریاست جمهوری ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:45 ب.ظ

 

رساله دکتری علوم سیاسی مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه سال 2010-2012

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:34 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
رساله-علوم-سیاسی-مطالعه-تطبیقی-سیاست-خارجی-جمهوری-اسلامی-ایران-و-روسیه-در-قبال-سوریه-سال-2010-2012
رساله علوم سیاسی مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه سال 2010-2012
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 203
حجم فایل: 1599
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
رساله دکتری علوم سیاسی مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه سال 2010-2012

تعداد صفحات : 203
فرمت: pdf
مناسب برای محققین علوم سیاسی
جهت استفاده در رساله و پژوهش رشته علوم سیاسی
پژوهشگر : فاطمه خوش رفتاربیاتی
امکان دانلود کامل متن وجود دارد.
روابط خارجی کشورها همیشه موضوع مهمی بوده است تا آنجا که گاه سرنوشت ملتها به طریقه ی برقراری با دول دیگر بستگی دارد و همیشه برقراری روابط خارجی و دیپلماتیک، متاثر از عوامل و فاکتور های مختلفی از جمله موقعیت ژئوپلتیک ،منافع ملی،ایدئولوژی ،رهبران ونخبگان حاکم،شرایط منطقه ای و ساختار نظام بین الملل است. در این راستا در سالهای اخیر از آغاز جنبش بهار عربی در کشور سوریه و مسائل داخلی و روابط آن با قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای بعنوان یک مسئله ی بین المللی مورد توجه نخبگان و سران و سیاستمداران کشورهای جهان قرار گرفته است .از آن جا هنوز این بحران پایان نیافته است و سرنوشت و سرانجام این کشمکشها مشخص نشده است ، بررسی روابط خارجی سوریه با کشور روسیه و ایران که مهمترین و موثرترین قدرتهای منطقه ای هستند که در تعیین سرنوشت این مناقشات نقش دارند، بسیار حائز اهمیت و درخور توجه می باشد.از این رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه و بررسی موضع گیری این دو کشور در رابطه با حوادث و وقایع اخیر سوریه با تاکید بر شباهتها و همسو بودن ایران و روسیه در مخالفت با سیاستهای امریکا و ناتو در منطقه ی خاور میانه و دنبال کردن منافع ملی این دو کشور در سوریه ، مورد توجه و بررسی قرار داده ایم. و در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: عمده ترین نقاط اشتراک سیاست خارجی روسیه و ایران در قبال سوریه در محدوده زمانی 2010 تا 2012 چه می باشد؟

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: رساله دکتری ، علوم سیاسی ، مطالعه تطبیقی ، سیاست خارجی ، جمهوری اسلامی ایران ، روسیه ، سوریه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:37 ب.ظ

 

کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:31 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
کتاب-فوق-العاده-و-بسیار-کامل-علم-تغذیه
کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 95
حجم فایل: 91
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه

کتابی که هر انسان باید حداقل یک بار آن را بخواند.

جزو بهترین کتاب ها

دارای بهترین و باارزش ترین مطالب مورد نیاز هر انسان خصوصا بانوان باردار یا شیرده

به فهرست مطالب کتاب دقت کنید تا به ارزش کتاب پی ببرید.

تعداد صفحات : 95

فرمت : doc

فهرست مطالب

امنیت تغذیه

وضعیت امنیت غذا و تغذیه در ایران

تغذیه کودک 24-6 ماهه

شرایط مواد غذایی مناسب

برخی از اصول تغذیه تکمیلی

شروع و نحوه تغذیه تکمیلی

مکمل های غذایی کودک

مکمل آهن

وضعیت صحیح شیر دادن

نکات قابل توجه در شیر دادن

اقداماتی که موفقیت مادر در امر شیردهی را بیشتر می کند

مقوی و مغذی کردن غذای کودک

تغذیه کودک 5-2 ساله

ذایقه سازی

تغذیه با شیر مادر در شرایط خاص مادر

تغذیه با شیر مادر در شرایطی که مادر حامله است

تغذیه با شیر مادر در شرایط خاص شیر خوار

تغذیه شیر خواران مبتلا به لب شکری و شکاف کام

تغذیه کودک مبتلا به استفراغ

تغذیه کودک مبتلا به اسهال

تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

نمودار وزن گیری دوران بارداری

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان باردار دارای اضافه وزن و چاق

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان باردار لاغر BMI کمتر از 19.8

تغذیه مادران شیرده

نیازهای تغذیه‌ای در سنین مدرسه

نیازهای تغذیه دوران بلوغ

ارزیابی وضعیت تغذیه و رشد کودکان و نوجوانان

تغذیه دوران سالمندی

توصیه‌های مهم تغذیه‌ای برای سالمندان

کنترل وزن در سالمندان

اختلالات تغذیه ای شایع

کمبود املاح و ویتامین ها

آموزش پیشگیری از کم خونی فقر آهن

پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن

دستور العمل اجرایی برنامه آهن یاری

آموزش اهمیت دریافت کلسیم و روی

آموزش آشنایی با مواد غذایی حاوی کلسیم

آموزش آشنایی با مواد غذایی حاوی روی

علل کمبود روی

مراقبت پیشگیری از کمبود ید و پایش میزان ید ادرار

پایش در مناطق روستایی

آموزش اهمیت دریافت ریز مغذی ها

پیشگیری از کمبود ویتامین A

درمان کمبود ویتامین A

منابع غذایی ویتامین D

درمان کمبود ویتامین

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: کتاب ، تغذیه ، کودک ، علم تغذیه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:34 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:25 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-ارتباط-كلسیم-با-لیپیدها-و-لیپوپروتئین‏-ها
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 47
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت
  • دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 36

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها

بخشی از متن :

ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها

Bell و همكاران (29) در سال 1992در ایالت مینسوتا آمریكا برای بررسی تأثیر مكمل كربنات كلسیم بر سطح كلسترول سرم بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی، در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوكور به شكل ضربدری،56 بیمار مبتلا به هیپركلسترولمی خفیف تا متوسط را 8 هفته تحت رژیم كم چرب و كم كلسترول (step Ι) قرار دادند و سپس برای 6هفته تحت مكمل یاری با كلسیم ( 1200 میلی‏گرم در روز) یا دارونما قرار دادند سپس بیماران یك دوره 6هفته‏ای دیگر به شكل ضربدری تحت مكمل یاری با كلسیم یا دارونما در گروه بعدی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد كه در دوره دریافت مكمل كلسیم 4/4درصد كاهش در كلسترول LDL، 1/4% افزایش در كلسترول HDL و 5/6% كاهش در نسبت كلسترول LDL/HDL پدید آمده امّا تغییر معنی‏داری در فشارخون، تری گلیسرید و ApoB یا كلسیم سرمی این بیماران مشاهده نشد. این پژوهشگران نتیجه ‏گیری كردند كه كربنات كلسیم تاثیری متوسط در درمان بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی خفیف تا متوسط دارد.

Denke و همكاران (25) در سال 1993در ایالت تگزاس برای بررسی تأثیر كلسیم دریافتی بر دفع اسیدهای چرب مدفوع و لیپیدهای سرم در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 13مرد سالم مبتلا به هیپركلسترولمی متوسط، رژیم كم كلسیم (410 میلی گرم در روز) را با رژیم غنی شده از مالات - سیترات كلسیم به همراه 2 مكمل 500 میلی گرمی کلسیم در روز (در كل 2200 میلی گرم در روز) مقایسه كرده و مشاهده كردند كه درصد چربی‏های اشباع شده و دفعی در روز از 6% به 13% در افرادی كه رژیم غنی شده را رعایت كرده بودند افزایش یافت، امّا تغییری در اسیدهای صفراوی دفع شده مشاهده نشد. رژیم غنی از كلسیم به شكل معنی‏داری كلسترول تام را 6% كلسترول LDL را 11% و ApoBرا 7% در مقایسه با رژیم كم كلسیم كاهش داد، امّا تغییری در كلسترول HDL و ApoA-I مشاهده نشد. نتیجه اینكه غنی‏سازی كلسیم در كاهش كلسترول تام و كلسترول LDL به عنوان عاملی كمكی بر پروفایل لیپیدی می‏تواند مؤثر باشد.

Karanja و همكاران (59) در سال 1994اثر افزایش كلسیم رژیم غذایی را بر مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین‏های پلاسما در افراد مبتلا به افزایش فشارخون و افراد سالم بررسی كردند. داوطلبان در 3گروه با دریافت غذایی 1500 میلی گرم در روز (106نفر) و 1000 میلی گرم در روز کلسیم (109 نفر) و گروه شاهد (111 نفر) تقسیم شدند. بررسی مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به فشارخون بالا دریافت كلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین Dكمتری از افراد سالم داشتند (05/0=p). همچنین كلسترول HDL آنها پائین‏تر (014/0=p) و كلسترول LDL آنها بالاتر (01/0=p) بود. در این پژوهش بعد از 12هفته هیچ تغییری در سطح لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها مشاهده نشد.

Herman و همكاران (60) در سال 1993ارتباط دریافت مواد معدنی و لیپیدهای سرم را در 43فرد 60سال و بالاتر مورد بررسی قرار داده و سطح كلسترول تام، تری گلیسرید، كلسترول LDL و HDL سرم افرادی كه كمتر از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏كردند را با افرادی كه بیش از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏كردند مقایسه كرده و مشاهده كردند كه گروهی كه كلسیم كمتری دریافت می‏كردند كلسترول LDL سرمی بالاتری داشتند.

Shahkhalili و همكاران (24) در سال 2001 در ایالات متحده آمریكا در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوكور، بر روی 10مرد، اثر شكلات كاكائویی غنی شده با 9/0 گرم كلسیم را بر جذب روده‏ای چربی و سطح چربی‏های خون طی دو دوره دو هفته‏ای به شكل ضربدری بررسی كرده و مشاهده كردند غنی كردن شكلات با كلسیم موجب افزایش چربی مدفوع تا دو برابر و 13% جذب كمتر كره كاكائو می‏شود و انرژی قابل جذب شكلات را تا 9% كاهش می‏دهد، به علاوه این مكمل یاری موجب 15% كاهش در كلسترول LDLپلاسما گردید.

Reid و همكاران (31) در سال 2002در شهر Aucklandنیوزیلند برای تعیین تأثیر مكمل یاری كلسیم به شكل سیترات كلسیم بر غلظت لیپیدهای خون، تعداد 223 زن یائسه را برای 1سال تحت دریافت مكمل كلسیم ( 1گرم كلسیم عنصری به شكل سیترات كلسیم) یا دارونما قرار داده و مشاهده كردند بعد از این مدت، كلسترول HDL و نسبت كلسترول HDL به كلسترول LDL در گروه دریافت كننده كلسیم نسبت به گروه دارونما بیشتر افزایش یافته است. امّا كاهش معنی‏داری در تری گلیسرید و كلسترول LDL مشاهده نشد. پژوهشگران نتیجه گرفتند كه مكمل یاری كلسیم در زنان یائسه روی لیپیدهای خون تأثیر مطلوب داشته و نباید كم اهمیت تلقی شود.

..................

...........

....

منابع و مأخذ:

1) Hammond KA. Dietary and clinical assessment in: Mahan LK, Escott-Stumps S, editors. Krause's food, nutrition and diet Therapy. 10th edition. Philadelphia: Saunders 2004. P.424.

2) International Obesity Task Force. WHO. Controlling the global obesity epidemic [serial Online] 2005 [cited 2005 jan 23 ]; Availible from: URL:http://www.who.int/nut/obs.htm

3) Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. public Health Nutrition. 2002; 5: 145-155.

4) Mokdad AH, Ford E, Bowman BA. Prevalence of obesity, diabetes and obesity related health risk factors. JAMA. 2001; 289: 76-79.

5) نقوی، محسن. سیمای مرگ در چهار استان كشور، سال .1378تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، 1379.

6) Finkelstein EA, Fiebelkorn IC, wang G. National medical spending attributible to overweight and obesity: how much, and who's paying? Health Affairs. 2003; 219-226.

7) Jacqmain M, Doucet E, Despres J, Bouchard C, Tremblay A. Calcium intake, body

composition, and lipoprotein-lipid concentrations in adults. Am J clin Nutr. 2003, 77: 1448-1452.

8) McCarron DA, Morris CD, Henry HJ, stanton JL. Blood presure and nutrient intake in the United States. 1984, 224: 1392-1398.

9) Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel PC. Ragulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J. 2000; 14: 1132-1138.

10) Buchowski MS, Semenya J, Johnson AD. Dietary calcium intake in lactose meldigesting intolerant and tolerant African-American woman. J Am Coll Nutr. 2002; 21: 47-54.

11) میر میران پ، اسماعیل زاده ا، آزادبخت ل، عزیزی ف. رابطه معكوس بین مصرف شیر با نمایه توده بدنی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1382، سال پنجم (2): 81-73.

12) Zemel MB, Thompson W, Milstead A, Morris K, Campbell P. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults.Obes Res. 2004; 12 (4): 582-90.

13) Loss Ruth JF, Rankinen T, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao DC, Bouchard C. Calcium intake is associated with adiposity in black and white men and white women of the HERITAGE family study. J Nutr. 2004; 134: 1772-1778.

14) Lin Y, Lyle RM, McCabe LD, McCabe GP, Weaver CM. Dairy calcium is related

to changes in body composition during a two-year exercise intervention in young women. J Am coll Nutr. 2000; 19(6): 754-760.

15) Lovejoy JC, Champagan CM, Smith SR, de Jonge L, Xie H. Ethinic differences in dietary intakes, physical activity, and energy expenditure in middle-aged, premenopausl woman: the healthy transitions study. Am J Clin Nutr. 2001; 47: 90-5.

16) Rossel M, Johansson G, Berglund L, Vessby B, de faire U, Hellenius ML. Association between the intake of dairy fat and calcium and abdominal obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004; 28 (11): 1427-34.

17) Saors MJ, Binns C, Laster L. Higher intakes of calcium are associated with lower BMI and waist circumference in Australian aduts: an examination of the 1995 national nutrition survey. Asia Pac J clin Nutr. 2004, 13 (suppl): S85.

18) Sun X, Zemel MB.Calcium and dairy products inhibit weight and fat regain during adlibitam consumption following energy restriction in ap2-agouti transgenic mice. J Nutr. 2004; 134 (11): 3054-60.

19) Levolics Z. Relation between calcium and magnesium intake and obesity. Asia Pac J clin Nutr. 2004; 13 (suppl): S144.

20) Skinner JD, Bounds W, Carruth BR, Ziegler P. Longitudinal calcium intake is negatively related to children's body fat indexes. J Am Diet Assoc. 2003; 103 (12): 1626-31.

21) Carruth B, Skinner J, Coletta F. Does dietary Calcium have a role in body fat mass accumulation in young children. Scond J Nutr. 1994; 43 (suppl 34): 45S.

22) Novotny R, Daida YG, Acharya S. Dairy intake is associated with lower body fat and soda intake with greater weight in adolescent girls. JNutr. 2004; 134 (8): 1905-90.

23) Tanasescu M, Ferris AM, Himmelgreen DA. Biobehavioral factors are associated with obesity in Puertorican children. J Nutr. 2000; 130: 1734-1742.

24) Shahkhalili Y, Murset C, Meirim I, Duruz E, Guinchard S, CavadiniC, Acheson K. Calcium supplementation of chocolate: effect on cocoabutter digestibility and blood lipid in human: Am J Clin Nutr. 2001; 73: 246-52.

25) Denke MA, Fox MM, Schulte MC. Short-term dietary calcium fortification increases fecal saturated fat content and reduces serum lipidsin men. J Nutr. 1993; 123: 1047-1053.

26) Groot PHE, Grose WFA. The effect of oral calcium carbonate administration on serum lipoproteins of children with familial hypercholestrolemia. Eur J Pediatr. 1980; 135: 81-84.

27) Koskinen P, Inkovora J, Ala-kailak k. Effect of calcium P-cholorophenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hypercholestrolemia. Am J Clin Res. 1977; a: 335-41.

28) Karanja V, Moriss CD, Illinorth DR, Plasma lipids and hypertention: response to calcium supplementation. Am J Clin Nutr. 1987; 45: 60-65.

29) Bell L, Halstenson CE, Halstenson CG. cholesterol-lowering effects of calcium Carbonate in patients with mild to moderate hypercholestrolemia. Arch Intern Med. 1992; 152 (12): 2441-40

30) Papakonstantinou E, Flatt WP, Huth PJ, Harris RBS. High dietary calcium reduces body fat Contet, digestibility of fat, and vitamin D in rats. obes Res. 2003; 11: 387-394.

31) Reid IR, Mason S, Horne A, Ames R, Clearwater J, Bava U,Orr-Walker B, Wu F, Evans MC, Gamble GD. Effects of calcium supplementation on Serum lipid Concentration in normal older women: a randomized controlled trial. Am J Med. 2002; 112 (5): 343-7.

32) انتظاری م، طالبان ف، كیمیاگر س، سیاسی ف، محرابی ی، حوادبی ا، وفا م، بررسی تأثیر مصرف مكمل كلسیم بر سطح لیپوپروتئین‏های سرم در زنان سالم 30-18ساله. علوم پیراپزشكی. 1382؛ سال اول: 50-42.

33) Shapses SA, Hashka S, Heymsfield SB. Effect of calcium supplementation on weight and fat loss in women. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89: 632-637.

34) Mitchell WD, Fyfe T, Smith DA. The effect of oral calcium on cholesterol metabolism. J Atherosclerosis Res. 1968; 8: 913-22.

35) كلانتری ن، غفارپور م. طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه‏ای كشور. گزارش ملی .81-1379. تهران: انیستیتو تحقیقات تغذیه‏ای و صنایع غذایی كشور، 1383.

36) Anderson JJB. Minerals. In: Mahan LK, Escott-stump S, editors. Krause's food, nutrition and diet therapy. 10th ed. philadelphia: Saunders 2004. P. 120-163.

37) عزیزی ف. مطالعه قند و لیپید تهران. تهران. مركز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، 1380.

38) Nieves JW. Osteoporosis: the role of micronutrients. Am J Clin Nutr. 2005; 81 (5): 1232S-1239S.

39) Miggiano GA, Gagliardi L. Diet, nutrition and bone health. Clin Ter. 2005; 156 (1-2): 47-56.

40) Weaver CM. Calcium requirements of physically active people. Am J Clin Nutr. (Suppl): 579S-84S. 2 2000, 72 )

41) Zozaya JL. Nutrition factors in high blood pressure. J Hum Hyperten. 2000, 14 suppl 1: S100-40.

42) Cappuccio FP, Kalaitzidis R, Duneclifts F, Eeastwood JB. Kidney stones and bone metabolism. J Nephrol. 2000; 13 (3): 169-77.

43) Atallah AN, Hofmeyr GJ, Duley L. Calcium supplemetation during pregnancy for Preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviwes. 2000: CD001059.

44) Bergel E, Belizan JM. A deficient maternal calcium intake during pregnancy increases blood pressure of the offspring in adult rats. Am J Obsetet Gynecol. 2002; 109: 540-545.

45) Belizan JM, Villar J, Repke J. The relationship between Calcium intake and pregnancy induced hypertention: up-to-date evidence. Am J Obstet Gynecol. 1988; 158: 898-902.

46) Wahl C, Hess B. Kidney Calciuli is nutrition a trigger or treatment? Ther Umsch. 2000; 57 (3): 138-45.

47) Presne C, Monge M, Bataille P, Esper N, Choukroun G, Fouriner A. Randomized trials in the prevention of recurrent calcium oxalate stones. Nephrologie. 2003; 24 (6): 303-7.

48) Taylor EN, Curhan GC. Role of nutrition in the formation ofcalcium-Containing

Kidney Stones. Nephron Physiol. 2004; 98 (2): 55-62.

49) Hess B. Nutritional aspects of stone disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2002; 31 (4): 1017-30.

50) Ahmed FE. Effect of diet, life style, and otherenviromental/chemopreventive factors on Colorectal cancer development,and assessment of the risks J Environ Sci Health C Environ Carcing Ecotoxical Rev. 2004; 22 (2): 91-147.

51) Chan JM, Gann PH, Giovannucci EL. Role of diet in prostate cancer development and progression. J Clin Oncol. 2005; 23 (32): 8152-60.

52) Gross MD. Vitamin D and Calcium in the prevention of prostate and Colon Cancer: new approaches for the identification of needs. J Nutr. 2005; 135 (2): 326-31.

53) Moorman PG, Terry PD.Composition of dairy products and the risk of breast cancer a reviwe of the litriture. Am J Clin Nutr. 2004; 80 (1): 5-14.

54) شهبازی پ، ملك نیا ن. بیوشیمی عمومی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1378.

55) Krummel DA: Medical nutrition therapy in cardiovascular disease. In: Mahan LK, Escott-Stump S, editors. Krause's food, nutrition and diet therapy. 10th ed. Philadelphia: Saunders 2004. p. 860-990.

56) هنری، جان برنارد. تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‏ها به كمك روش‏های آزمایشگاهی، آزمایشگاه بالینی و بیوشیمی بالینی. ترجمه مژگان عسكری، رویا ستاره شناس، نریر آزموده اردلان، نسرین شایانفر، [تهران]: موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع، 1381.

57) Mann J. Diseases of the heart and circulation: the role of dietary factors in aetiology and management. In: Garrow Js, James WPT, Ralph A. Human nutrition and dietetics. 10th ed. London: Churchill Livingstone; 2000. p. 689-714.

58) Rifal N, Bachorik P, Alberts JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burits CK, Ashwood ER. Titz fundamentals of clinical chemistry. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2001. P. 462-493.

59) Karanja N, Morris CD, Rufolo P, Snyder G, Illingworth DR, McCarron DA. Impact of calcium in the diet on nutrient consumption, Plasma lipids, and lipoproteins in humans. Am J Clin Nutr. 1994; 59: 900-7.

60) Herman J, Arquitt A, Hanson C. Relationships between dietary minerals and plasma lipids and glucose among older adults. J Nutr Elder. 1993; 12: 1-14.

61) Bostick RM, Fosdick L, Grandits GA, Grambsch P, Gross M, LouisTA. Effect of calcium supplementation on serum cholesterol and blood pressure: a randomized, double blind, placebo-controlled, Clinical trial. Arch Fam Med, 2000, 9 (1): 31-8.

62) Vaskonen T, Mervaale E, Sumuvuori v, seppanen-Laakso T, KarppanenH. Effect of calcium and plant steroles on serum lipids in obese Zucker rats on a low-fat diet. Br J Nutr. 2002, 87 (3): 239-45.

63) Azizi F, Mirmiran P, Azadbakht L. Predictors of cardiovascular risk factors in Tehranian adolescents: Tehran lipid and glucose study. Int J Vitam Nutr Res. 2004; 74 (5): 307-12.

64) Ditscheid B, Keller S, Jahreis G. Cholesterol metabolism is affected by calcium phosphate supplementation in humans. J Nutr. 2005; 137 (7): 1678-82.

65) Biong AS, Muller H, Seljeflot I, Veierod MB, Pedersen JI. A comparison of the effects of cheese and butter on serum lipids, haemostatic variables and homocystein. Br J Nutr. 2004; 92 (5): 791-7.

66) Davies KM, Heaney RP, Recker RR, Lappe JM, Barger-Lux J, Rafferty K, Hinders S. Calcium intake and body weight. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85: 4635-4638.

67) Melanson EL, Sharp TA, Schneider J. Relation between calcium and fat oxidation in adult humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27: 196-203.

68) Ilich JZ. A lighter side of Calcium: role of Calcium and dairy foods in body weight. Arch Hig Rada Toksikol. 2005; 56 (1): 33-80.

69) Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption is inversely associated with the prevalence of the metabolic syndrome in Tehraniane adults. Am J Clin Nutr. 2005; 82 (3): 523-30.

70) Venti CA, Tataranni A, Salbe AD. Lack of relationship between calcium intake and body size in an obesity-prone population. J Am Diet Assoc. 2005; 105: 1401-1407.

71) Marques-Vidal P, Goncalves A, Dias CM. Milk intake is inversely related to obesity in men and in young women: data from the portuguese health interriew surrey 1998-1999. In J Obes. 2006; 30 (1): 88-93.

72) Dixon LB, Pellizzon MA, Jawad AF, Tershakovec AM. Calcium and dairy intake and measures of obesity in hyper-and normocholestrolemic children. Obes Res. 2005; 13: 1727-1738.

73) Paradis S, Cabananc M. Calcium deficiency can not induce Obesity in rats. Physiol Behav. 2005; 85 (3): 259-64.

74) Thompson WG, Rostad Holdman N, Janzow DJ, Slezak JM, MorrisKL, Zemel MB. Effect of energy-restricted diets high in dairy products and fiber on weight loss in obese adults. Obes Res. 2005; 13 (8): 1344-53.

75) Zemel MB, Richards J, Mathis S, Milstead A, Gebhardt L, Silva E. Dairy augmentation of total and central fat loss in obese subjects. Int J Obes. 2005; 29 (4): 388-90.

76) Jacobsen R, Lorenzen JK, Tourbos, krog-Mikkelsen I, Astrup A. Effect of short-term high dietary calcium intake on 24-h energy expenditrue, fat Oxidation and fecal fat excretion. Int J Obes. 2005; 29 (3): 292-301.

77) Reid IR, Horne A, Mason B, Ames R, Bava U, Gamble GD. Effect of Calcium supplementation on body weight and blood pressure in normal older women: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 3824-3824.

78) Harvey-Berino J, Casey Gold B, Louber R, Starinsk A. The impact of calcium and dairy product consumption on weight loss. Obes Res. 2005; 13 (10): 1720-1726.

79) Zemel MB, Richards J, Milstead A, Campbell P. Effect of calcium and dairy on body composition and weight loss in african-american adults. Obes Res. 2005; 13 (7): 1218-1225.

80) World Health Organization (WHO). Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Tech. Rep. Ser. # 854. Geneva: 1995.

81) Dumin JVGA, Wormersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurments on 481 men and women aged from 16-72 years Br J Nutr. 1974; 32: 77.

82) Freidwald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of LDLc in plasma, without use of the preprative ultracentrifuge. Clin Chem. 1972; 18: 499-502.

83) موحدی آ، روستا ر. جدول تركیب مواد غذایی. تهران: انیستیتو تحقیقات و صنایع غذایی كشور، 1379.

84) غفارپور م، هوشیار راد آ، كیانفر ه. راهنمای مقیاس‏های خانگی، ضرایب تبدیل و درصد خوراكی مواد غذایی. تهران: نشر علوم كشاورزی، 1378.

85) Willett W, Giovannucci E. Epidemiology of diet and cancer risk. In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Causins RJ, editors. Modern nutrition in health and disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott wilkins 2006. p. 1267-89.

86) Renaud S, Ciavatti M, Thevenon C, Ripoll JP. protective effects of dietary calcium and magnesium on platelet function and atherosclerosis in rabbits fed saturated fat. Atherosclerosis. 1983; 47: 187-98.

87) Dougherty RM, Iacono JM. Effects of dietary Calcium on blood and tissue Lipids, tissue phospholipids, calcium and magnesium levels in rabbits fed diets containing beef tallow. J Nutr 1979; 109: 1934-45.

88) Diersen-Schade DA, Richard MJ, Jacobson NL. Effects of dietary calcium and fat on cholesterol in tissues and feces of young goats. J Nutr 1984; 114: 2292-300.

89) Foley MK, Galloway ST, Luhman CM, Faidley TD, Beitz DC. Influence of dietary calcium and cholecalciferol on composition of plasma lipids in young pigs. J Nutr 1990; 120: 45-51.

90) Koskinen P, Inkovaara J, Ala-Kaila K, Salo M, Nikkari T. Effect of calcium

P-chlorphenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hyperlipoproteinmia. Ann Clin Res 1977; 9: 335-41.

91) هارپر، هرولد آنتونی. بیوشیمی هارپر. ترجمه الهه نوروزی، منیر میرایی، شقایق عزیززاده. [تهران]: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، 1379.

92) Scheafer EJ. Lipoproteins, nutrition, and heart disease. Am J Clin Nutr 2002: 75: 191-212.

93) Goebel PN, Peter H, Mueller SK, Hand I. Neuroticsm, other personality variables, and serum lipid levels in patients with anxiety disorders and normal controls. Int J Psychiatry Med. 1998; 28 (4): 449-62.

94) Strauss-Blasche G, Ekmekcioglu C, Marktt W. Serum lipids responses to a respite from occupational and domestic demands in Subjects with varying levels of stress. J Psychosom Res 2003; 55 (6): 521-4.

95) Rajpathak SN, Rimm EB, Rosner B, Willett WC, Hu FB. Calcium and dairy intakes in relation to long-term weight gain in US men. Am J Clin Nutr 2006; 83; 18-23.

96) Gunther CW, Legowski PA, Lyle RM, McCabe GP, Eagan MS, Peacock M, Teegarden D. Dairy products do not lead to alternation in body weight or fat mass in young women in a 1-year intervention. Am J Clin Nutr 2005; 81: 751-756.

97) Barr SI. Increased dairy product or calcium intake: is body weight or composition affected in human? J Nutr 2003; 133: 245S-248S.

98) Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD, Reid IR. Association between primary hyperparathyroidism and increased body weight: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 1525-1530.

99) Sakhaee kh, Maalouf NM. Editorial: Dietary calcium, obesity and hypertention-the end of the road? J Clin Endocrinol Metab 2005; 90 (7): 4411-4413. (Letters to the editor).

100) Lanou AJ. Data do not support recommending dairy products for weight loss. Obes Res 2005; 13 (1): 191. (letters to the editor(.

101) National Institutes of Health. NIH. Supplemental calcium in overweight people. [Serial on line ] 2002 Feb [cited 2006 May]; Available from : URL: http://Clinicaltrials.gov/ct/gui/show/NCT00030238?order=1

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، ارتباط ، كلسیم ، لیپیدها ، لیپوپروتئین ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:31 ب.ظ

 

نرم افزار پیش بینی کننده ضریب انفجار

دوشنبه 12 فروردین 1398 03:04 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
نرم-افزار-پیش-بینی-ضریب-انفجار
نرم افزار پیش بینی ضریب انفجار
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Java
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 12345
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:

نرم افزار پیش بینی کننده ضریب انفجار

محتوای محصول :
1- نرم افزار پیش بینی ضریب انفجار به زبان جاوا
2-  فیلم آموزشی نحوه کار با نرم افزار
یک نرم افزار که به مرورگر شما اضافه شده و پس از یک روز کار کردن در انفجار از روز بعد کل ضریب ها رو از قبل پیش بینی می کنه.
دیگه نگران نباشید که پولتون هدر بره یا به طور کامل بباخید
اعمالی که نرم افزار انجام میدهد:
وقتی نرم افزار را اضافه کردید در هنگام کار در انفجار شروع به ذخیره کردن کدها میکنه و بعد از یک روز کدها تکرار میشه و نرم افزار شما شروع به پیش بینی و گفتن ضریبی که قرار است اتفاق بیافتد میکنه.
بهترین روش پیش بینی ضریب انفجار
چگونه ضریب انفجار را پیش بینی کنم
اگر مشکلی با نرم افزار پیدا کردید ایمیل بزنید یا پیام بدهید.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: نرم افزار پیش بینی کننده ضریب انفجار ، پیش بینی ضریب انفجار ، ربات پیش بینی کننده ضریب انفجار ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 03:06 ب.ظ

 

طرح جابر با موضوع زیتون

دوشنبه 12 فروردین 1398 02:37 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
دانلود-طرح-جابر-با-موضوع-زیتون
دانلود طرح جابر با موضوع زیتون
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 689
قیمت: 6000 تومان

بخشی از متن:

طرح جابر با موضوع زیتون

تعداد صفحات: 16
فرمت: word
تعداد تصاویر مرتبط با موضوع : 7
بسیار کامل
دارای لوگوی راهنمای چینش طرح جابر
دارای گارانتی بازگشت وجه
محتوای فایل:
فایل بسم الله
فایل فرضیه
فایل مواد و روش ها
فایل عنوان
فایل تعریف مسئله
فایل سپاسگزاری
فایل نتیجه گیری
فایل منابع
فایل متن اصلی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: طرح جابر با موضوع زیتون ، طرح جابر زیتون ، طرح جابر ، زیتون ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 02:38 ب.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 127 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو